Вы здесь

Открытые туры подачи конкурсных заявок

Стратегию информирования фондов политики сплочения Европейского союза на 2014-2020 можно найти здесь:

Наименование тура подачи конкурсных заявок Время начала и окончания тура подачи конкурсных заявок Минимальная и максимальная сумма денежного пособия Минимальная и максимальная ставка % денежного пособия Ответственная исполнительная единица
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
с 25.06.2019 по 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
с 21.11.2016 по 31.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
с 25.06.2019 по 31.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tööstuse ja rohetehnoloogiate II voor/Green ICT programme II call (Green Industry Innovation)
с 16.11.2020 по 01.02.2021
200 000 / 700 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.3 Green ICT eelnevalt kindlaks määratud projekt "Health Sense"
с 14.12.2020 по 31.01.2021
2 000 000 / 2 000 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.6. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tervisetehnoloogiate II voor/ 1.2.6. Green ICT programme II call (Welfare Technology)
с 16.11.2020 по 01.02.2021
200 000 / 1 250 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.7. Green ICT eelnevalt kindlaks määratud projekt "Open Cyber Range"
с 01.01.2021 по 31.01.2021
3 331 760 / 3 331 760 100% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
с 08.11.2019 по 31.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
с 12.07.2018 по 31.08.2022
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
с 09.06.2017 по 31.12.2022
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
с 09.06.2017 по 31.12.2022
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
с 01.10.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
с 10.08.2020 по 31.12.2021
50 000 / 300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
с 01.10.2018 по 31.05.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2020 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
с 29.07.2020 по 29.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2020- Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust
с 29.07.2020 по 29.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine
с 05.06.2020 по 31.12.2021
30 000 / 400 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV2 jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
с 05.06.2020 по 31.12.2021
30 000 / 400 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
с 10.01.2021 по 31.01.2022
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021
с 18.01.2021 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Arendusosak
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
с 01.04.2021 по 31.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
с 01.01.2019 по 31.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus 2019
с 29.03.2019 по 31.12.2021
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
с 26.01.2021 по 31.08.2021
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021
с 07.01.2021 по 31.12.2022
20 000 / 200 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.2.6. EUROSTARS
с 01.12.2020 по 31.12.2025
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.5 - Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
с 20.05.2020 по 31.12.2021
90 000 / 990 000 45% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
с 28.10.2019 по 30.04.2023
ATV2 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede
с 28.12.2020 по 26.03.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
с 09.05.2017 по 30.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
EE-teadus eeldefineeritud projektid
с 01.08.2018 по 31.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
с 23.04.2019 по 31.08.2022
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
с 01.12.2019 по 31.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
с 05.06.2018 по 31.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
с 31.10.2020 по 30.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
с 15.07.2020 по 10.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
с 12.11.2018 по 31.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Jäätmete ringlussevõtu toetamine III
с 26.11.2020 по 31.03.2021
1 500 000 75% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Juhtimiskulud
с 20.11.2019 по 31.12.2024
Keskkonnaministeerium
Juhtimiskulud
с 23.10.2019 по 31.12.2024
Kahepoolsed suhted (HTM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
с 09.05.2017 по 30.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
с 01.01.2018 по 31.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
с 01.01.2018 по 31.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
с 11.03.2020 по 31.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
с 28.08.2020 по 31.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
с 01.01.2019 по 28.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)
с 21.12.2020 по 05.04.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine
с 21.12.2020 по 05.05.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
с 01.01.2020 по 31.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
с 01.02.2020 по 31.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
KOVide kliima- ja energiakavade koostamine
с 31.01.2021 по 31.12.2021
5 000 / 30 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kultuuripärandi digiteerimine
с 21.11.2019 по 31.12.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ohvriabi süsteemi arendamine
с 01.01.2020 по 31.08.2022
Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamine
с 31.01.2021 по 31.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
с 18.09.2019 по 31.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
с 01.01.2019 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (jooksev taotlemine)
с 07.12.2020 по 31.08.2021
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
с 01.06.2020 по 30.04.2024
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine: koostöö ettevõtjatega
с 01.07.2019 по 22.02.2021
100 000 / 300 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
с 05.02.2020 по 31.01.2024
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
с 20.11.2020 по 30.11.2021
70% Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
с 01.08.2019 по 31.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus
с 01.04.2020 по 30.09.2022
Tehniline abi
с 01.01.2017 по 31.12.2026
Tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ERF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine, ehitus
с 27.11.2020 по 09.02.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Üleujutusohu riskide maandamine, uuringud
с 03.09.2018 по 31.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2021
с 18.01.2021 по 11.03.2021
130 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
с 21.03.2018 по 31.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Võisiku Kodu reorganiseerimine
с 05.01.2021 по 19.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
с 27.03.2020 по 31.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Mobilitas Pluss
с 01.01.2015 по 31.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
с 09.05.2016 по 31.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
с 18.05.2015 по 31.08.2023
85% Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
с 16.09.2016 по 31.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
с 01.11.2014 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
с 01.08.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
с 01.09.2014 по 31.03.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
с 01.07.2015 по 31.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
с 01.01.2014 по 31.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
с 01.10.2015 по 30.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Dora Pluss
с 01.08.2015 по 31.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
с 01.08.2015 по 31.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
с 01.04.2015 по 31.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
с 01.01.2015 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
с 01.01.2014 по 31.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
с 01.01.2015 по 31.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
с 27.05.2015 по 31.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

29.09.2016