Sa oled siin

Toetatavad valdkonnad EST

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 289 350 390 €
Projektidele on ära jaotatud 46 119 324 eurot 260 590 149 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 28 760 242 eurot 28 760 241 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2017
31.12.2020
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Energiatõhusus.

Eesmärgid:

1.Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Lõimumine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 19 336 868 €
Projektidele on ära jaotatud 19 312 711 eurot 19 336 868 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2014
31.12.2023
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.03.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on suurenenud
 2. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 3. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on vähenenud
 4. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 5. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 6. Kohanemis-ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 7. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Haridus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 910 177 966 €
Projektidele on ära jaotatud 202 232 263 eurot 555 205 238 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 283 311 218 eurot 283 487 244 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 71 616 340 eurot 71 485 484 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2021
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Riigi Tugiteenuste Keskus
21.11.2016
31.08.2023
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
08.11.2019
31.08.2023
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
12.07.2018
31.08.2022
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Riigi Tugiteenuste Keskus
09.06.2017
31.12.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Riigi Tugiteenuste Keskus
09.06.2017
31.12.2020
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
07.01.2015
31.12.2020
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2021

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine
 2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides
 3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara
 4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades
 5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
 6. Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Transport

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 286 802 659 €
Projektidele on ära jaotatud 284 711 427 eurot 483 915 778 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 664 175 321 eurot 695 482 505 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 156 550 eurot 107 404 376 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Jätkusuutlik transport.

Eesmärgid:

1.Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
2.Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 001 945 451 €
Projektidele on ära jaotatud 215 293 539 eurot 460 494 370 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 478 428 289 eurot 484 627 011 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 867 774 eurot 56 824 070 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.08.2023
4.4.2. Arendusosak Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.08.2023
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2023
5.1.2 - Starditoetus 2019 Riigi Tugiteenuste Keskus
29.03.2019
31.12.2020
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
07.01.2021
31.12.2022
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
31.10.2020
30.09.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.07.2020
10.10.2023
Jäätmete ringlussevõtu toetamine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
26.11.2020
31.03.2021
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.2 - Starditoetus 2014 Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine.

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

Eesmärgid:

1.Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul ja tööhõives on suurenenud ja tööealiseelanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud
2.Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Riigivalitsemine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 183 457 977 €
Projektidele on ära jaotatud 47 139 634 eurot 158 981 889 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 22 171 561 eurot 22 180 332 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 2 255 853 eurot 2 295 756 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Kultuuripärandi digiteerimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
21.11.2019
31.12.2023
Personaalmeditsiini arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
21.03.2018
31.07.2023
Õigusloome kodifitseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Õigusloome arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Rakke- ja ekspertrühmad Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Mõjude hindamise süsteemi arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
09.05.2016
31.07.2023
Strateegilise juhtimine arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Kaasamise arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
18.05.2015
31.08.2023
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.10.2015
30.06.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Riigivalitsemine

Eesmärgid:

1.Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus
2.Poliitikakujundamine on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem
3.Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 174 670 802 €
Projektidele on ära jaotatud 45 654 034 eurot 86 024 758 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 80 441 271 eurot 80 450 475 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 8 405 708 eurot 8 195 569 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • IKT teenuste taristu.

Eesmärgid:

1.Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti
2.Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Keskkond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 537 161 181 €
Projektidele on ära jaotatud 166 468 034 eurot 304 971 925 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 222 184 816 eurot 222 633 221 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 9 628 608 eurot 9 556 035 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
05.06.2018
31.08.2023
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
28.08.2020
31.12.2023
Vooluveekogude tervendamine (TORT) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.03.2020
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Veekaitse

 • Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Eesmärgid:

1. Nõuetekohane veemajandustaristu üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel
2. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
3. Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad
4. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
5. Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Regionaalareng

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 550 820 488 €
Projektidele on ära jaotatud 85 403 913 eurot 251 428 723 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 253 054 575 eurot 255 712 840 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 43 619 730 eurot 43 678 925 eurosest eelarvest.

Valdkonna prioriteedid

 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng.

Eesmärgid:

1.Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum
2.Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
3.Kodulähedased lasteaia-ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 963 032 331 €
Projektidele on ära jaotatud 334 623 202 eurot 611 297 180 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 304 450 618 eurot 304 700 728 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 46 837 248 eurot 47 034 423 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
10.08.2020
31.12.2021
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2018
31.05.2021
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
05.06.2020
31.12.2021
3.2.1 ATV2 jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
05.06.2020
31.12.2021
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
28.02.2023
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.09.2019
31.01.2023
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (jooksev taotlemine) Riigi Tugiteenuste Keskus
07.12.2020
31.08.2021
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.03.2015
31.12.2020
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2020
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2020
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.07.2015
31.12.2020
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Riigi Tugiteenuste Keskus
01.12.2014
31.12.2020
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.07.2015
31.12.2021
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.12.2020
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.12.2014
31.12.2020
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2020

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on
 2. suurenenud
 3. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega
 4. inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 5. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on
 6. vähenenud
 7. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi-ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 8. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning
 9. hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 10. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 11. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

 

Toetatavad tegevused:

• Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse suurendamine

• Sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumine erivajadustega inimestele ja nende kõrge hoolduskoormusega pereliikmetele

• Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine

• Vanglast vabanenutele tugiteenuse pakkumine

• Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide arendamine

• Esmatasandi tervishoiukeskuste loomine tõmbekeskustes

• Piirkondlike haiglate arendamine eesmärgiga toetada võrgustumist maakondlike

haiglatega

• Kvaliteetsete teenuskohtade loomine

• Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks

• Kohanemis-ja lõimumisprogrammide läbiviimine

• NEET noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine

• Tööotsinguteks ettevalmistavad töötoad

• Töövarjupäevad ja tööproov

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Teadus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 937 519 492 €
Projektidele on ära jaotatud 346 060 675 eurot 445 232 676 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 440 285 002 eurot 440 897 984 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 51 202 891 eurot 51 388 832 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
30.11.2020
31.01.2022
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2023
ASTRA II taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) Riigi Tugiteenuste Keskus
08.06.2020
31.12.2020
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel II voor (investeerimisettepaneku esitanutele) Riigi Tugiteenuste Keskus
15.06.2020
31.12.2020
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine Riigi Tugiteenuste Keskus
20.11.2020
30.11.2021
Mobilitas Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.08.2023
Dora Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.10.2023
RITA Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

Eesmärgid:

1.T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav
2.Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks
3.Ressursisäästlikumad ettevõtted
4.Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes