Sa oled siin

Toetatavad valdkonnad

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 258 313 894 €
Projektidele on ära jaotatud 147 653 751 eurot 229 553 653 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 627 991 eurot 28 760 241 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2017
31.12.2020
Biometaani tarbivad gaasibussid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
29.02.2016
01.01.2020
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Energiatõhusus.

Eesmärgid:

1.Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Lõimumine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 19 303 219 €
Projektidele on ära jaotatud 19 300 484 eurot 19 303 219 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Sihtasutus Innove
01.08.2014
31.12.2023
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.03.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on suurenenud
 2. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 3. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on vähenenud
 4. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 5. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 6. Kohanemis-ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 7. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Haridus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 821 922 754 €
Projektidele on ära jaotatud 302 184 351 eurot 435 620 575 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 332 036 808 eurot 314 816 695 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 73 621 635 eurot 71 485 484 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2021
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Sihtasutus Innove
21.11.2016
31.08.2023
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 Sihtasutus Innove
12.07.2018
31.08.2022
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.01.2016
31.12.2018
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
07.01.2015
31.12.2020
1.1.1 TAT Õppe- ja karjäärinõustamise programm Sihtasutus Innove
01.04.2014
31.12.2018
1.2.1 TAT Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
1.2.2 TAT Noorsootöötajate koolituste arendamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
1.3.1 TAT Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Sihtasutus Innove
01.01.2014
31.12.2020
1.5.1 TAT Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
1.5.2 TAT Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine Sihtasutus Innove
01.03.2015
31.12.2018
1.5.3 TAT Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
1.5.4 TAT Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
1.6.2 TAT Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2021

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine
 2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides
 3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara
 4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades
 5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
 6. Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Transport

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 247 098 809 €
Projektidele on ära jaotatud 380 724 826 eurot 444 211 928 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 671 477 582 eurot 695 482 505 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 017 313 eurot 107 404 376 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Jätkusuutlik transport.

Eesmärgid:

1.Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
2.Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 087 324 996 €
Projektidele on ära jaotatud 336 181 164 eurot 535 296 576 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 520 791 768 eurot 495 204 350 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 60 032 343 eurot 56 824 070 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.7.1 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.8.1 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud II - suurprojektid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.08.2018
30.06.2019
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid I Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
29.08.2018
30.06.2019
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.2 - Starditoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine.

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

Eesmärgid:

1.Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul ja tööhõives on suurenenud ja tööealiseelanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud
2.Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Riigivalitsemine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 151 557 144 €
Projektidele on ära jaotatud 68 101 179 eurot 127 081 056 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 24 073 407 eurot 22 180 332 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 2 391 871 eurot 2 295 756 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
21.03.2018
01.03.2021
Õigusloome kodifitseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Õigusloome arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Rakke- ja ekspertrühmad Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
03.08.2015
31.08.2020
Mõjude hindamise süsteemi arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
09.05.2016
29.07.2020
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.07.2015
29.10.2020
Strateegilise juhtimine arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Kaasamise arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
30.05.2016
30.09.2020
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
18.05.2015
01.07.2020
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.10.2015
30.06.2023
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
24.08.2015
29.02.2020

Valdkonna prioriteedid

 • Riigivalitsemine

Eesmärgid:

1.Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus
2.Poliitikakujundamine on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem
3.Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 174 670 801 €
Projektidele on ära jaotatud 71 803 729 eurot 86 024 758 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 83 384 938 eurot 80 450 475 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 8 371 594 eurot 8 195 569 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • IKT teenuste taristu.

Eesmärgid:

1.Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti
2.Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Keskkond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 009 832 917 €
Projektidele on ära jaotatud 220 656 115 eurot 307 471 925 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 708 374 881 eurot 692 804 957 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 9 971 097 eurot 9 556 035 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
05.06.2018
31.12.2020
Veemajandustaristu arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Veekaitse

 • Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Eesmärgid:

1. Nõuetekohane veemajandustaristu üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel
2. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
3. Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad
4. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
5. Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Regionaalareng

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 639 707 821 €
Projektidele on ära jaotatud 213 874 119 eurot 248 203 250 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 349 198 575 eurot 347 825 646 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 43 722 353 eurot 43 678 925 eurosest eelarvest.

Valdkonna prioriteedid

 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng.

Eesmärgid:

1.Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum
2.Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
3.Kodulähedased lasteaia-ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 893 027 354 €
Projektidele on ära jaotatud 742 534 209 eurot 541 292 203 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 316 486 809 eurot 304 700 728 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 53 303 810 eurot 47 034 423 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.2.1 ATV jooksev Väiketoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused) Sihtasutus Innove
12.06.2018
31.12.2019
2.2.1 ATV Põhitoetus uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas (hoolekandeteenused) Sihtasutus Innove
03.12.2018
11.02.2019
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine Sihtasutus Innove
01.10.2018
31.05.2021
3.2.1 ATV jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Sihtasutus Innove
28.06.2018
31.12.2021
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine Sihtasutus Innove
01.03.2017
31.12.2019
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.03.2015
31.12.2020
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
2.2.3 TAT Tugiteenus vanglast vabanejatele Sihtasutus Innove
01.03.2014
31.03.2019
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
2.7.1 TAT Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2020
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Sihtasutus Innove
01.12.2014
31.12.2020
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2021
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.08.2015
31.12.2020
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine Sihtasutus Innove
01.12.2014
31.12.2020
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2020

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on
 2. suurenenud
 3. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega
 4. inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 5. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on
 6. vähenenud
 7. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi-ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 8. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning
 9. hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 10. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 11. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

 

Toetatavad tegevused:

• Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse suurendamine

• Sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumine erivajadustega inimestele ja nende kõrge hoolduskoormusega pereliikmetele

• Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine

• Vanglast vabanenutele tugiteenuse pakkumine

• Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide arendamine

• Esmatasandi tervishoiukeskuste loomine tõmbekeskustes

• Piirkondlike haiglate arendamine eesmärgiga toetada võrgustumist maakondlike

haiglatega

• Kvaliteetsete teenuskohtade loomine

• Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks

• Kohanemis-ja lõimumisprogrammide läbiviimine

• NEET noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine

• Tööotsinguteks ettevalmistavad töötoad

• Töövarjupäevad ja tööproov

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Teadus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 877 040 038 €
Projektidele on ära jaotatud 461 274 986 eurot 384 753 222 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 444 950 802 eurot 440 897 984 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 53 220 941 eurot 51 388 832 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 19.12.2018) Sihtasutus Archimedes
25.01.2018
19.12.2018
Mobilitas Pluss Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.08.2023
TeaMe + Sihtasutus Archimedes
01.06.2015
31.08.2020
Dora Pluss Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.10.2023
RITA Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.12.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

Eesmärgid:

1.T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav
2.Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks
3.Ressursisäästlikumad ettevõtted
4.Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes