Sa oled siin

Avatud taotlusvoorud

Allpool leiad informatsiooni avatud taotlusvoorudest, milles on võimalik osaleda, et viia oma projekt ellu Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondide toetuse abiga.

Täiendatud andmetega avatud taotlusvoorud(.csv) 

Tabelis on kuvatud taotlusvoorud, millest toetusi saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlusvooru nimetus Vooru algus- ja lõppaeg Min. ja maks. toetussumma Min. ja maks. toetuse määr % Vastutav rakendusüksus
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.201931.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.201631.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.201931.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tööstuse ja rohetehnoloogiate II voor/Green ICT programme II call (Green Industry Innovation)
16.11.202001.02.2021
200 000 / 700 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.3 Green ICT eelnevalt kindlaks määratud projekt "Health Sense"
14.12.202031.01.2021
2 000 000 / 2 000 000 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.6. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tervisetehnoloogiate II voor/ 1.2.6. Green ICT programme II call (Welfare Technology)
16.11.202001.02.2021
200 000 / 1 250 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.7. Green ICT eelnevalt kindlaks määratud projekt "Open Cyber Range"
01.01.202131.01.2021
3 331 760 / 3 331 760 100% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
08.11.201931.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
12.07.201831.08.2022
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
09.06.201731.12.2022
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
09.06.201731.12.2022
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
10.08.202031.12.2021
50 000 / 300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
01.10.201831.05.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2020 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
29.07.202029.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2020- Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust
29.07.202029.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine
05.06.202031.12.2021
30 000 / 400 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV2 jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
05.06.202031.12.2021
30 000 / 400 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
10.01.202131.01.2022
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021
18.01.202131.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.6. Start-up ettevõtluse hoogustamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Ettevõtja tootearenduse toetus (SF+COVID)
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1. Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus
01.01.201431.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Arendusosak
01.01.201431.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2. Innovatsiooniosak 2021
01.04.202131.08.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.201931.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus 2019
29.03.201931.12.2021
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.5. Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine
01.01.201431.12.2023
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5. Spordi- ja kultuurisündmuste toetus 2021
26.01.202131.08.2021
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021
07.01.202131.12.2022
20 000 / 200 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.2.6. EUROSTARS
01.12.202031.12.2025
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.5 - Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
20.05.202031.12.2021
90 000 / 990 000 45% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.201930.04.2023
ATV2 Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede
28.12.202026.03.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.201730.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
EE-teadus eeldefineeritud projektid
01.08.201831.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
23.04.201931.08.2022
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
01.12.201931.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.201831.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.202030.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
15.07.202010.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
12.11.201831.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Jäätmete ringlussevõtu toetamine III
26.11.202031.03.2021
1 500 000 75% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Juhtimiskulud
23.10.201931.12.2024
Juhtimiskulud
20.11.201931.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.201730.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.201831.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.201831.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
11.03.202031.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
28.08.202031.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
01.01.201928.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine (II voor)
21.12.202005.04.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kohaliku omavalitsuse üksuste liginullenergiahoonete ehitamine
21.12.202005.05.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.202031.12.2023
Koroonaviirusega võitlemise investeeringud, sh isikukaitsevahendid
01.02.202031.08.2023
21 990 700 100% / 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
KOVide kliima- ja energiakavade koostamine
31.01.202131.12.2021
5 000 / 30 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kultuuripärandi digiteerimine
21.11.201931.12.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ohvriabi süsteemi arendamine
01.01.202031.08.2022
Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamine
31.01.202131.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
18.09.201931.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine (jooksev taotlemine)
07.12.202031.08.2021
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.202030.04.2024
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine: koostöö ettevõtjatega
01.07.201922.02.2021
100 000 / 300 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.202031.01.2024
Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine
20.11.202030.11.2021
70% Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.201931.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus
01.04.202030.09.2022
Tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.201731.12.2026
Tehniline abi ERF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine, ehitus
27.11.202009.02.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Üleujutusohu riskide maandamine, uuringud
03.09.201831.12.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2021
18.01.202111.03.2021
130 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.201831.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Võisiku Kodu reorganiseerimine
05.01.202119.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
27.03.202031.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Mobilitas Pluss
01.01.201531.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.201631.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.201531.08.2023
85% Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.201631.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.201431.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.201431.03.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.201531.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.201530.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Dora Pluss
01.08.201531.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201531.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.201531.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.201531.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
01.01.201531.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.201531.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

01.10.2018