Sa oled siin

Perioodi 2021-2027 planeerimine

Üldinfo planeerimisest


Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni poolt antavad riigipõhised soovitused[1] ning pikaajalises strateegias „Eesti 2035“[2] määratletud arenguvajadused ja sihid. Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi,  Euroopa Sotsiaalfondi ja Õiglase ülemineku fondi vahel. Kuna Eesti majandus on viimase viie aastaga tublisti Euroopa Liidu keskmisega võrreldes kasvanud, siis järgmisel eelarveperioodil väheneb pisut meile eraldatavate toetuste maht. Siiski, Eesti saab ka edaspidi ELi eelarvest rohkem toetusi, kui sinna maksab. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldatakse Eestile 2021–2027 perioodiks ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,37 miljardit eurot. Toetuste kasutamisel saab olema kuus eesmärki: Nutikam Eesti, Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane üleminek. Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast rahastavad valdkonnad ja Eesti lähteseisukohad rahastamise prioriteetideks on leitavad rahandusministeeriumi kodulehel siit (PDF) (PDF).

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimise alusena kasutatav arengustrateegia „Eesti 2035“ on riigi pikaajaline strateegia, milles keskmeks on viis sihti (inimene, elukeskkond, ühiskond, majandus ja riigivalitsemine), mis sõnastavad Eesti sellisena, nagu ta aastal 2035 olema peaks. Oktoobris 2020 esitati strateegia Riigikogule menetlemiseks (Eesti 2035 (PDF)).

Struktuurivahendite planeerimine ja ,,Eesti 2035’’ koostamine lähtub osalus- ja kaasamispõhimõtetest, mis on kirjeldatud partnerite kaasamise ja osalemise kavas [3].

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/42/EÜ „Teatavate kavade ja programmide keskkonnamõjude hindamine“ ning siseriiklik keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (edaspidi KeHJS) sätestavad kohustuse strateegilise planeerimisdokumendi ehk rakenduskava koostamisega samaaegselt läbi viia ka keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH). Hindamisega seotud dokumendid asuvad siin.

2021. aasta esimeses kvartalis  valmib rakenduskava eelnõu sihtide ja nende saavutamiseks EL toetusega kavandatavate tegevuste kohta koos täpsema rahastamiskavaga. 2021. aastal jätkuvad avalikud konsultatsioonid ning toimub riigisisene kooskõlastusring. Rakenduskava esitatakse valitsusele esmaseks heakskiitmiseks eeldatavasti 2021 esimese kvartali lõpus. Õiglase ülemineku fond on üks osa struktuuritoetuste rakenduskavast ning sellega koos esitatakse Euroopa Komisjonile Õiglase ülemineku kava. Rohkem infot õiglase ülemineku kohta vaata siit (Õiglane üleminek).

Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite planeerimist korraldab Rahandusministeerium. Kontaktisik on Kadri Tali, riigieelarveosakonna välisvahendite talituse juht (kadri.tali@fin.ee).

Sihtgruppide ja partnerite kaasamisplaan (118.66 KB, PDF)

Hinnanguline ajakava:

Oktoober-detsember 2020:

 • partnerlusleppe ja rakenduskava eelnõude koostamine
 • KSH programm
 • mitteametlikud läbirääkimised Euroopa Komisjoniga

Jaanuar-märts 2021:

 • avalik konsultatsioon, temaatilised aruteluseminarid
 • õiglase ülemineku kava koostamine
 • rakenduskava esmase versiooni heakskiitmine Vabariigi Valitsuses
 • Euroopa Komisjoni mitteametlik kooskõlastusmenetlus, läbirääkimised

Aprill-juuni 2021:

 • Jõustub EL õigusraamistik
 • Planeerimisdokumentide ametlik esitamine Euroopa Komisjonile. Eeldatav heakskiit oktoobris
 • Struktuuritoetuse seaduse jõustumine

September-… 2021:

 • meetmete nimekirja heakskiitmine Vabariigi Valituses
 • maakondlikud infoseminarid
 • toetuse andmise tingimuste kinnitamised, taotlusvoorude avamine

   

 
12.01.2021