Sa oled siin

Perioodi 2021-2027 planeerimine

Üldinfo planeerimisest

 

Ühtekuuluvuspoliitika ehk struktuurifondide vahendite kasutamist on kavas planeerida praegu koostatavas pikaajalises strateegias „Eesti 2035“[1] määratletavate arenguvajaduste, sihtide ja reformide põhjal. Struktuurivahendite rakenduskava eelnõu esitatakse valitsusele 2020. aasta kevadel koos riigi eelarvestrateegiaga aastateks 2021–2024. Pärast valitsuse heakskiitu esitab rahandusministeerium rakenduskava eelnõu ametlikult Euroopa Komisjonile, misjärel algavad ametlikud läbirääkimised komisjoniga, et rakenduskava kinnitada ning võimalikult peatselt selle elluviimist alustada.

Struktuurivahendid jagunevad Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Sotsiaalfondi vahel. Eesti majanduse arenguga seoses eraldatavate vahendite hulk järgmisel eelarveperioodil väheneb, kuid Eesti saab ka edaspidi ELi eelarvest rohkem toetusi, kui sinna maksab. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldataks Eestile 2021–2027 perioodiks ühtekuuluvuspoliitika vahendeid 3 miljardit eurot. Valitsuse seisukohtade järgi peaks Eestile eraldatud toetuste maht vähenema sujuvamalt kui Euroopa Komisjoni ettepanekus. Lõplikud kokkulepped ning eraldatavad summad selguvad Euroopa Parlamendi ja kõigi liikmesriikide peetavatel läbirääkimistel. ELi uue eelarveraamistiku vastuvõtmiseks on vaja Euroopa Parlamendi ja kõigi liikmesriikide üksmeelset toetust.

Ühtekuuluvuspoliitika vahendite planeerimise alusena kasutatav arengustrateegia „Eesti 2035“ on riigi pikaajaline kõikehõlmav strateegia. Võttes arvesse „Eesti 2035“ strateegiat ning mitteametlikke eelläbirääkimisi Euroopa Komisjoniga, valmib 2020. aasta alguses rakenduskava eelnõu kavandatud sihtide ja nende saavutamiseks EL toetusega kavandatavate tegevuste kohta koos täpsema rahastamiskavaga. See esitatakse pärast riigisisest kooskõlastamist ja avalikke konsultatsioone valitsusele heakskiitmiseks aprillis 2020.

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast rahastavad valdkonnad ja Eesti lähteseisukohad rahastamise prioriteetideks on leitavad rahandusministeeriumi kodulehel siit (PDF).

Perioodi 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja vahendite kasutamise partnerlusleppe keskkonnamõjude strateegilise hindamisega seotud dokumendid asuvad siin.

Struktuurivahendite planeerimine ja ,,Eesti 2035’’ koostamine lähtub osalus- ja kaasamispõhimõtetest, mis on kirjeldatud partnerite kaasamise ja osalemise kavas[2].

Ühtekuuluvuspoliitika fondide (ESF, ERF, ÜF) perioodi 2021-2027 kontaktisik on Magnus Urb, riigieelarveosakonna pikaajalise strateegilise ja EL 2021+ perioodi planeerimise juht (magnus.urb@fin.ee, tel 611 3534).

Hinnanguline ajakava:

  • Detsember 2019: Sekkumis- ja rahastamisettepaneku esmane esitamine Vabariigi Valitsusele
  • Jaanuar 2020: Mitteametlikud konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga
  • Veebruar 2020: Rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon
  • Aprill 2020: Rakenduskava eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele
  • Detsember 2020: Rakenduskava kinnitamine
02.07.2020