Sa oled siin

Perioodi 2021-2027 planeerimine

Üldinfo planeerimisest

 

Euroopa Liidu eelarveperioodi 2021-2027 ettevalmistused algasid 2017. aasta juunis, kui Vabariigi Valitsus andis Rahandusministeeriumile ülesande koordineerida koostöös teiste ministeeriumitega järgmise EL eelarveraamistiku läbirääkimisi ja eelarve vahendite kasutamise ettevalmistusi. Uue eelarveperioodi ettevalmistuste aluseks on Euroopa Komisjoni riigiraport1 ning Eesti pikaajalise strateegia ,,Eesti 2035’’2 arenguvajadused ja osalusprotsessist saadud sisend.

Perioodil 2021-2027 jagatakse toetusi järgnevatest struktuuri- ja investeerimisfondidest:

  • Euroopa Sotsiaalfondi (ESF)
  • Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF)
  • Ühtekuuluvusfondi (ÜF)
  • Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD)
  • Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF)

Rahandusministeerium juhib Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) ettevalmistust ja planeerimist. Maaeluministeerium juhib Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) vahendite planeerimist. Siseministeerium juhib varjupaiga- ja rändefondi (AMF), sisejulgeolekufondi (ISF) ning piirihalduse ja viisade rahastamisfondi (BMVI) rakenduskavade koostamist. Teised ministeeriumid osalevad oma vastutusvaldkondade põhiselt.

Riigikantselei koostöös Rahandusministeeriumiga jälgib planeerimise kooskõla ,,Eesti 2035’’ strateegia ja valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidega.

Rahandusministeerium lepib Euroopa Komisjoniga 2020. aastal lõplikult kokku rahastamisprioriteedid, eesmärgid ja oodatavad tulemused, vahendite kasutamise eeltingimused, vahendite administreerimise üldine korraldus. Kinnitatavas rakenduskavas kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes konkreetsemad EL vahendite kasutamise eesmärgid ja oodatavad tulemused (fondide kaupa), meetmed ning nende rahastamine.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide (ESF, ERF, ÜF) rakenduskava koostamise algataja, koostamise korraldaja ja koostaja on Rahandusministeerium ning kontaktisik on Magnus Urb, riigieelarveosakonna pikaajalise strateegilise ja EL 2021+ perioodi planeerimise juht (magnus.urb@fin.ee, tel 611 3534).

Hinnanguline ajakava:

  • Detsember 2019: Sekkumis- ja rahastamisettepaneku esmane esitamine Vabariigi Valitsusele
  • Jaanuar 2020: Mitteametlikud konsultatsioonid Euroopa Komisjoniga
  • Veebruar 2020: Rakenduskava eelnõu avalik konsultatsioon
  • Aprill 2020: Rakenduskava eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele
  • Detsember 2020: Rakenduskava kinnitamine
08.01.2020