Sa oled siin

Seire

Seirekomisjoni eest vastutav struktuuriüksus on Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond ning seirekomisjoni istungid toimuvad vähemalt üks kord aastas.

Seirekomisjoni ülesanded tulenevalt õigusaktidest:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 49:

 • Seirekomisjon vaatab läbi programmi elluviimise ja edusammud eesmärkide saavutamisel, arvestades:
  • finantsandmeid;
  • ühiseid ja programmi eriomaseid näitajaid;
  • muutusi tulemusnäitajate väärtustes;
  • edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel;
  • tulemusraamistikus määratletud vahe-eesmärke;
  • kvalitatiivsete analüüside tulemusi.
 • Uurib asjaolusid, mis mõjutavad programmi täitmist.
 • Esitab vajadusel arvamuse programmi muutmise ettepaneku kohta.
 • Võib esitada tähelepanekuid programmi täitmise ja hindamise kohta.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib:

 • rakenduskava täitmist mõjutavaid asjaolusid;
 • hindamiskava täitmise edukust ja hindamistulemuste järelmeetmeid;
 • teavitusstrateegia rakendamist;
 • suurprojektide rakendamist;
 • soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise, sh puudega inimeste juurdepääsu edendamise meetmeid;
 • säästva arengu edendamise meetmeid;
 • eeltingimuste täitmiseks võetud kohaldatavate meetmete edusamme;
 • rahastamisvahendeid.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib ja kiidab heaks:

 • valikumetoodika ja valikukriteeriumid (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud);
 • igaaastased rakendusaruanded (2016.a–2023.a, tähtaeg 31.05, va 2017.a ja 2019.a – tähtaeg 30.06) ja lõpliku rakendusaruande (2024);
 • rakenduskava hindamiskava (tähtaeg 1 a peale rakenduskava kinnitamist) ja kõik muudatused;
 • rakenduskava teavitamisstrateegia (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud) ja kõik muudatused;
 • korraldusasutuse tehtud ettepanekud rakenduskava kõikide muudatuste kohta.

1303/2013 artikkel 70. Seirekomisjon kiidab heaks:

 • asjaomased tegevused või tegevustüübid väljaspool programmipiirkonda (st Eestit), kuid liidu piires, mis edendavad programmipiirkonda ja mille kogusumma ei ületa 15% ERFi, ÜFi või EMKFi toetusest prioriteedi tasandil või 5% EAFRD toetusest programmi tasandil

Seirekomisjoni koosseisu valiku põhimõtted

Partnerite kaasamist nii partnerlusleppe koostamisel kui ka rakenduskava väljatöötamisel on täpsemalt kirjeldatud partnerlusleppe punktis 1.5.1 „Partnerite kaasamine“. Sotsiaalpartnerite kaasamine toimus vastavalt protsessi alguses koostatud ja juhtrühma poolt heakskiidetud kaasamise kavale (619.56 KB, PDF), mis lähtub ühissätete määruse artiklist 5 ja 46, Euroopa partnerluspõhimõtte käitumisjuhendist http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/pdf/preparation/da_code%20of%20conduct_en.pdf (PDF) ning kehtivast „Kaasamise heast tavast“. 
 
Vastavalt partnerlusleppe punktile 1.5.1, osalevad partnerlusleppe ja rakenduskava elluviimise järgimiseks moodustatavates seirekomisjonides ametkondade kõrval ka partnerite esindajad: rakenduskava seirekomisjonis katusorganisatsioonide esindajad, valdkondlikes komisjonides konkreetses valdkonnas tegevate partnerorganisatsioonide esindajad. Partnerite esindajatel on seega võimalus jälgida nii sekkumiste väljatöötamist ja elluviimist kui vajadusel teha ettepanekuid sekkumiste tulemuslikkuse suurendamiseks. 
 
Strateegia koostamise ja rakendussüsteemi ettevalmistamise tasandil kaasati katusorganisatsioone, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st üleriiklikul tasandil ehk kogu riigi vaates. Nende organisatsioonide hulka olid arvatud: Eesti
Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Leader Foorum, Rektorite Nõukogu, SA Kutsekoda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda. Partnerite katusorganisatsioonide kaasamise eest vastutas Rahandusministeerium.
 
Seirekomisjoni esimees on Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler, aseesimees on Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja.

Rahandusministri 17.aprilli 2017. a käskkirja nr 066 "Ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava seirekomisjoni moodustamine" muutmine (259.57 KB)
 
 

Seirekomisjoni liikmed

 

1) Ado Lõhmus, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

2) Urmas Kõlli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige;

3) Ahti Kuningas, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler;

4) Viljar Lubi, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler;

5) Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;

6) Hillar Sein, Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler;

7) Marko Gorban, Maaeluministeeriumi põllumajanduse ja maaelupoliitika asekantsler;

8) Olavi Petron, Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler;

9) Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

10) Ivar Sikk; Haridus-ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse ning planeerimise asekantsler;

11) Indrek Reimand, Haridus-ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler;

12) Alari Rammo, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu juhataja;

13) Kadri Tali, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja asetäitja;

14) Monika Kont, Rahandusministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja asetäitja;

15) Priidu Ristkok; Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja;

16) Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika asekantsler;

17) Tairi Pallas, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;

18) Maris Jesse, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler;

19) Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler;

20) Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president;

21) Ott Maaten, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia, esindab Rektorite Nõukogu

22) Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president, esindab Eesti Ametiühingute Keskliitu;

23) Henry Kattago, Riigikantselei strateegiabüroo strateegiadirektor;

24) Mait Palts, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor;

25) Marina Kaas, Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident;

26) Jüri Võigemast, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor;

27) Märt Moll, Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik;

28) Juhan Telgmaa, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige;

29) Meelis Joost; Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist välissuhete valdkonnas;

30) Liisa-Ly Pakosta, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik;

31) Kai Klein, Eesti Keskkonnaühenduste Koja keskkonnaekspert.

 

Seirekomisjoni asendusliikmed

 

1) Kai Klandorf, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu esindaja;
 
2) Ave Osman, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;
 
3) Marko Meriloo, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;
 
4) Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja;
 
5) Urmo Merila, Rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakonna juhataja;
 
6) Kristiina Hunt, Sotsiaalministeeriumi strateegilise planeerimisejuht;
 
7) Kalle Killar, Sotsiaalministeeriumi strateegia ja eelarve osakonna juhataja;
 
 
8) Merilin Truuväärt, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik;
 
9) Ain Soome, Maaeluministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja;
 
10) Merle Saaliste, Maaeluministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja;
 
11) Ando Leppiman, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler
 
12) Siim Sikkut, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler;
 
13) Aret Vooremäe, Eesti Maaülikooli Põllumajandus-ja keskkonnainstituudi direktor, esindab Rektorite Nõukogu;
 
14) Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juht;
 
15) Merle Männik, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna arendusjuht;
 
16) Arvo Veskimets, Eesti Looduskaitse Seltsi tegevjuht; 
 
17) Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht;
 
18) Kaja Toomsalu, Eesti Ametiühingute Keskliidu palgasekretär;
 
19) Margit Martinson, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;
 
20) Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;
 
21) Margus Haidak, Haridus-ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja;
 
22) Kristjan Sahtel, Haridus-ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna asejuhataja;
 
23) Margus Lopp, Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär;
 
24) Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees;
 
25) Ott Kasuri, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor;
 
26) Piret Potisepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor;
 
27) Raivo Altmets, Eesti Väike-ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni tegevjuht;
 
28) Tiit Kirss, Eesti Linnade Liidu nõunik;
 
29) Karin Reiska, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik;
 
30) Liivi Pehk, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht;
 
31) Laura Remmelgas, Eesti Keskkonnaühenduse Koja keskkonnaekspert.
 
 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava Inimressursi arendamise rakenduskava Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

 

Seireülevaated

Seireülevaated 20072013

I seirekomisjon 22.06.2007 - protokoll (184.51 KB, PDF) I seirekomisjon 26.09.2007 - protokoll (273.3 KB, PDF) I seirekomisjon 20.04.2007 - protokoll (68.92 KB, RTF)
II seirekomisjon 27.09.2007 - protokoll (239.5 KB, PDF) II seirekomisjon 10.03.2008 - protokoll (348.15 KB, PDF) II seirekomisjon 03.-24.10.2007 - protokoll (93.41 KB, RTF)
III seirekomisjon 06.06.2008 - protokoll (159.13 KB, PDF) III seirekomisjon 16.06.2008 - protokoll (458.74 KB, PDF) III seirekomisjon 05.06.2008 - protokoll (18.84 KB, PDF)
IV seirekomisjon 11.06.2009 - protokoll (332.86 KB, PDF), seirearuanne (1.5 MB, PDF) IV seirekomisjon 03.06.2009 - protokoll (357.4 KB, PDF), seirearuanne (1.18 MB, PDF) IV seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (81.28 KB, DOC), seirearuanne (853.79 KB, PDF)
V seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (364.84 KB, PDF) V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (326.29 KB, PDF) V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (58.19 KB, DOC)
VI seirekomisjon 04.06.2010 - protokoll (1.04 MB, PDF), seirearuanne (1.98 MB, PDF) VI seirekomisjon 02.06.2010 - protokoll (193.15 KB, PDF), seirearuanne (1.98 MB, PDF) VI seirekomisjon 26.05.2010 - protokoll (342.62 KB, PDF), seirearuanne (1.86 MB, PDF)
VII seirekomisjon 09.06.2011 - protokoll (70.5 KB, DOC), seirearuanne (1.84 MB, PDF) VII seirekomisjon 02.06.2011 - protokoll (125.5 KB, DOC), seirearuanne (3.2 MB, PDF) VII seirekomisjon 08.06.2011 - protokoll (259.99 KB, PDF), seirearuanne (2.39 MB, PDF)
VIII seirekomisjon 21.06.2012 - protokoll (864.75 KB, PDF), seirearuanne (2.45 MB, PDF) VIII seirekomisjon 08.06.2012 - seirearuanne (5.1 MB, PDF) VIII seirekomisjon 01.06.2012 - seirearuanne (2.87 MB, PDF)
IX seirekomisjon 19.06.2013 - seirearuanne (3.07 MB, PDF) IX seirekomisjon 14.06.2013 - protokoll (189.56 KB), seirearuanne (5.2 MB, PDF) IX seirekomisjon 05.06.2013 - protokoll (326.66 KB, PDF), seirearuanne (2.8 MB, PDF)
X seirekomisjon 19.06.2014 - seirearuanne (7.87 MB, PDF) X seirekomisjon 13.06.2014 - protokoll (142 KB, DOC), seirearuanne (3.65 MB, PDF) X seirekomisjon 18.06.2014 - protokoll (8.46 MB, PDF), seirearuanne (4.19 MB, PDF)
   

XI seirekomisjon 03.06.2015 - protokoll (1.65 MB, PDF), seirearuanne (3.26 MB, PDF)


Seirearuandlus 2007–2013

Elukeskkonna arendamise rakenduskava Inimressursi arendamise rakenduskava Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
Seire lõpparuanne (8.81 MB, PDF) Seire lõpparuanne (4.66 MB, PDF) (kinnitatud 10. veebruaril 2017)  2007 seirearuanne (561.55 KB, PDF)ja protokoll (146.65 KB, PDF)(kinnitatud 5. juunil 2008)
     2008 seirearuanne (1.98 MB, PDF) ja protokoll (152.72 KB, PDF) (kinnitatud 2. juunil 2009)
     2009 seirearuanne (1.86 MB, PDF) ja protokoll (342.62 KB, PDF) (kinnitatud 26. mail 2010)
     2010 seirearuanne (2.19 MB, PDF) ja protokoll (259.99 KB, PDF) (kinnitatud 8. juunil 2011)
     2011 seirearuanne (2.87 MB, PDF) ja protokoll (352.56 KB, PDF) (kinnitatud 1. juunil 2012)
    2012 seirearuanne (3.26 MB, PDF) ja protokoll (339.08 KB, PDF)(kinnitatud 5. juunil 2013)
    2013 seirearuanne (2.75 MB, PDF) ja protokoll (453.66 KB, PDF)(kinnitatud 18. juunil 2014)
    2014 seirearuanne (3.26 MB, PDF) ja protokoll (1.65 MB, PDF) (kinnitatud 6. juunil 2015)
    MARK lõpparuanne (7.85 MB, PDF)ja protokoll (293.91 KB, PDF)(kinnitatud 9. veebruaril 2017)

 

 

Struktuurivahendite programmperioodi 2007–2013 strateegilised aruanded

Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 29 esitab Eesti riik Euroopa Komisjonile  2009. ja 2012. aastal strateegilise aruande, andmaks aru struktuurivahendite rakendamise ja kasutamise tulemuslikkusest. Eesmärgid, milleni sooviti jõuda struktuurivahendite kaasabil, seati „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007–2013”, mis koostati „Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” ühe osana.

2009 2012 2013
Strateegilised aruanded 2009–2013
Aruanne (905.31 KB, PDF) Aruanne (2.7 MB, PDF) Aruanne (206.5 KB, DOC)
    Lisa (992 KB, DOC)
15.10.2018