Sa oled siin

Seire

Seirekomisjoni eest vastutav struktuuriüksus on Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond ning seirekomisjoni istungid toimuvad vähemalt üks kord aastas.

Seirekomisjoni ülesanded tulenevalt õigusaktidest:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikkel 49:

 • Seirekomisjon vaatab läbi programmi elluviimise ja edusammud eesmärkide saavutamisel, arvestades:
  • finantsandmeid;
  • ühiseid ja programmi eriomaseid näitajaid;
  • muutusi tulemusnäitajate väärtustes;
  • edusamme kvantifitseeritud sihtväärtuste saavutamisel;
  • tulemusraamistikus määratletud vahe-eesmärke;
  • kvalitatiivsete analüüside tulemusi.
 • Uurib asjaolusid, mis mõjutavad programmi täitmist.
 • Esitab vajadusel arvamuse programmi muutmise ettepaneku kohta.
 • Võib esitada tähelepanekuid programmi täitmise ja hindamise kohta.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib:

 • rakenduskava täitmist mõjutavaid asjaolusid;
 • hindamiskava täitmise edukust ja hindamistulemuste järelmeetmeid;
 • teavitusstrateegia rakendamist;
 • suurprojektide rakendamist;
 • soolise võrdõiguslikkuse, võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise, sh puudega inimeste juurdepääsu edendamise meetmeid;
 • säästva arengu edendamise meetmeid;
 • eeltingimuste täitmiseks võetud kohaldatavate meetmete edusamme;
 • rahastamisvahendeid.

1303/2013 artikkel 110. Seirekomisjon kontrollib ja kiidab heaks:

 • valikumetoodika ja valikukriteeriumid (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud);
 • igaaastased rakendusaruanded (2016.a–2023.a, tähtaeg 31.05, va 2017.a ja 2019.a – tähtaeg 30.06) ja lõpliku rakendusaruande (2024);
 • rakenduskava hindamiskava (tähtaeg 1 a peale rakenduskava kinnitamist) ja kõik muudatused;
 • rakenduskava teavitamisstrateegia (30.04.2014 seirekomisjonil vastu võetud) ja kõik muudatused;
 • korraldusasutuse tehtud ettepanekud rakenduskava kõikide muudatuste kohta.

1303/2013 artikkel 70. Seirekomisjon kiidab heaks:

 • asjaomased tegevused või tegevustüübid väljaspool programmipiirkonda (st Eestit), kuid liidu piires, mis edendavad programmipiirkonda ja mille kogusumma ei ületa 15% ERFi, ÜFi või EMKFi toetusest prioriteedi tasandil või 5% EAFRD toetusest programmi tasandil

Seirekomisjoni koosseisu valiku põhimõtted

Partnerite kaasamist nii partnerlusleppe koostamisel kui ka rakenduskava väljatöötamisel on täpsemalt kirjeldatud partnerlusleppe punktis 1.5.1 „Partnerite kaasamine“. Sotsiaalpartnerite kaasamine toimus vastavalt protsessi alguses koostatud ja juhtrühma poolt heakskiidetud kaasamise kavale (619.56 KB, PDF), mis lähtub ühissätete määruse artiklist 5 ja 46, Euroopa partnerluspõhimõtte käitumisjuhendist (277.46 KB, PDF) ning kehtivast „Kaasamise heast tavast“. 
 
Vastavalt partnerlusleppe punktile 1.5.1, osalevad partnerlusleppe ja rakenduskava elluviimise järgimiseks moodustatavates seirekomisjonides ametkondade kõrval ka partnerite esindajad: rakenduskava seirekomisjonis katusorganisatsioonide esindajad, valdkondlikes komisjonides konkreetses valdkonnas tegevate partnerorganisatsioonide esindajad. Partnerite esindajatel on seega võimalus jälgida nii sekkumiste väljatöötamist ja elluviimist kui vajadusel teha ettepanekuid sekkumiste tulemuslikkuse suurendamiseks. 
 
Strateegia koostamise ja rakendussüsteemi ettevalmistamise tasandil kaasati katusorganisatsioone, kellel on ekspertiisi ja eestkoste huvi paljude erinevate valdkondade vajaduste ja arenguperspektiivide kohta – st üleriiklikul tasandil ehk kogu riigi vaates. Nende organisatsioonide hulka olid arvatud: Eesti
Kaubandus- ja Tööstuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Leader Foorum, Rektorite Nõukogu, SA Kutsekoda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda. Partnerite katusorganisatsioonide kaasamise eest vastutas Rahandusministeerium.
 
Seirekomisjoni esimees on Kaie Koskaru-Nelk, Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler, aseesimees on Karin Reiska, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik.
 
 
 

Seirekomisjoni liikmed

 

 1. Indrek Reimand, Haridus-ja Teadusministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsler;

 2. Kristjan Sahtel, Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna asejuhataja;

 3. Kristi Klaas, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

 4. Harry Liiv, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

 5. Eduard Odinets, Kultuuriministeeriumi finantsosakonna välisvahendite juht;

 6. Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler;

 7. Marko Gorban, Maaeluministeeriumi põllumajanduse ja maaelupoliitika asekantsler;

 8. Siim Tiidemann, Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler;

 9. Kaupo Reede, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarenguosakonna juhataja;

 10. Keit Kaadu, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi välisvahendite osakonna juhata;

 11. Priidu Ristkok, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja;

 12. Karin Reiska, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik;

 13. Henry Kattago, Riigikantselei strateegiadirektor;

 14. Martin Karro, Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja;

 15. Piret Lilleväli, Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler;

 16. Tairi Pallas, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna juhataja;

 17. Maris Jesse, Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler;

 18. Rait Kuuse, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler;

 19. Iivi Luik, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu president, esindab Eesti Ametiühingute Keskliitu;

 20. Urmas Kõlli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juhatuse liige;

 21. Mait Palts, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor;

 22. Kai Klein, Eesti Keskkonnaühenduste Koja keskkonnaekspert.

 23. Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor;

 24. Juhan Telgmaa, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige;

 25. Meelis Joost; Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist välissuhete valdkonnas;

 26. Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president;

 27. Marina Kaas, Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni asepresident;

 28. Ott Maaten, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, esindab Rektorite Nõukogu

 29. Liisa-Ly Pakosta, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik;

 30. Alari Rammo, Vabaühenduste Liidu huvikaitseekspert.

 

Seirekomisjoni asendusliikmed

 

 1. Katrin Pihor, Haridus-ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja;

 2. Inge Oopkaup, Haridus- ja Teadusministeeriumi rahandusosakonna välisvahendite juht;

 3. Margit Martinson, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

 4. Marku Lamp, Keskkonnaministeeriumi asekantsler;

 5. Aleksandr Aidarov, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik;

 6. Anu-Maaja Pallok, Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna loomemajandusnõunik;

 7. Ain Soome, Maaeluministeeriumi kalamajanduse osakonna juhataja;

 8. Olavi Petron, Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja;

 9. Indrek Gailan, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna juhataja;

 10. Miia Mänd, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna juhataja;

 11. Kaire Ööbik, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika talituse juhataja;

 12. Kairi Nisamedtinov, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna nõunik;

 13. Anni Katkosild, Riigikantselei strateegiabüroo konsultant;

 14. Ülle-Triin Enden, Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakonna juhataja asetäitja;

 15. Ave Osman, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;

 16. Marko Meriloo, Siseministeeriumi välisvahendite osakonna nõunik;

 17. Kristiina Hunt, Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna juhataja;

 18. Janar Kriiska, Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna välisvahendite juht;

 19. Kaja Toomsalu, Eesti Ametiühingute Keskliidu palgasekretär;

 20. Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu tegevjuht;

 21. Piret Potisepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor;

 22. Laura Remmelgas, Eesti Keskkonnaühenduse Koja keskkonnaekspert.

 23. Ott Kasuri, Eesti Linnade ja Valdade Liidu arendusjuht;

 24. Arvo Veskimets, Eesti Looduskaitse Seltsi tegevjuht;;

 25. Monika Haukanõmm, Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees;

 26. Andres Öpik, Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse liige;

 27. Aret Vooremäe, Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor, esindab Rektorite Nõukogu;

 28. Liivi Pehk, Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse juht, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku büroo;

 29. Kai Klandorf, Vabaühenduste Liidu juhataja.

 

 
 
 

Protokoll (87.16 KB)

 • Elukeskkonna arendamise rakenduskava Inimressursi arendamise rakenduskava Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava

   

  Seireülevaated

  Seireülevaated 20072013

  I seirekomisjon 22.06.2007 - protokoll (184.51 KB, PDF) I seirekomisjon 26.09.2007 - protokoll (273.3 KB, PDF) I seirekomisjon 20.04.2007 - protokoll (68.92 KB, RTF)
  II seirekomisjon 27.09.2007 - protokoll (239.5 KB, PDF) II seirekomisjon 10.03.2008 - protokoll (348.15 KB, PDF) II seirekomisjon 03.-24.10.2007 - protokoll (93.41 KB, RTF)
  III seirekomisjon 06.06.2008 - protokoll (159.13 KB, PDF) III seirekomisjon 16.06.2008 - protokoll (458.74 KB, PDF) III seirekomisjon 05.06.2008 - protokoll (18.84 KB, PDF)
  IV seirekomisjon 11.06.2009 - protokoll (332.86 KB, PDF)seirearuanne (1.5 MB, PDF) IV seirekomisjon 03.06.2009 - protokoll (357.4 KB, PDF)seirearuanne (1.18 MB, PDF) IV seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (81.28 KB, DOC)seirearuanne (853.79 KB, PDF)
  V seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (364.84 KB, PDF) V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (326.29 KB, PDF) V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (58.19 KB, DOC)
  VI seirekomisjon 04.06.2010 - protokoll (1.04 MB, PDF)seirearuanne (1.98 MB, PDF) VI seirekomisjon 02.06.2010 - protokoll (193.15 KB, PDF)seirearuanne (3.39 MB, DOC) VI seirekomisjon 26.05.2010 - protokoll (342.62 KB, PDF)seirearuanne (1.86 MB, PDF)
  VII seirekomisjon 09.06.2011 - protokoll (70.5 KB, DOC)seirearuanne (1.84 MB, PDF) VII seirekomisjon 02.06.2011 - protokoll (125.5 KB, DOC)seirearuanne (3.2 MB, PDF) VII seirekomisjon 08.06.2011 - protokoll (259.99 KB, PDF)seirearuanne (2.39 MB, PDF)
  VIII seirekomisjon 21.06.2012 - protokoll (864.75 KB, PDF)seirearuanne (2.45 MB, PDF) VIII seirekomisjon 08.06.2012 - seirearuanne (5.1 MB, PDF) VIII seirekomisjon 01.06.2012 - seirearuanne (2.87 MB, PDF)
  IX seirekomisjon 19.06.2013 - seirearuanne (3.07 MB, PDF) IX seirekomisjon 14.06.2013 - protokoll (189.56 KB)seirearuanne (5.2 MB, PDF) IX seirekomisjon 05.06.2013 - protokoll (326.66 KB, PDF)seirearuanne (2.8 MB, PDF)
  X seirekomisjon 19.06.2014 - seirearuanne (7.87 MB, PDF) X seirekomisjon 13.06.2014 - protokoll (142 KB, DOC)seirearuanne (3.65 MB, PDF) X seirekomisjon 18.06.2014 - protokoll (8.46 MB, PDF)seirearuanne (4.19 MB, PDF)
     

  XI seirekomisjon 03.06.2015 - protokoll (1.65 MB, PDF)seirearuanne (3.26 MB, PDF)


  Seirearuandlus 2007–2013

  Elukeskkonna arendamise rakenduskava Inimressursi arendamise rakenduskava Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
  Seire lõpparuanne (8.81 MB, PDF) Seire lõpparuanne (4.66 MB, PDF) (kinnitatud 10. veebruaril 2017)  2007 seirearuanne  (561.55 KB, PDF)ja protokoll  (146.65 KB, PDF)(kinnitatud 5. juunil 2008)
       2008 seirearuanne (1.98 MB, PDF) ja protokoll (152.72 KB, PDF) (kinnitatud 2. juunil 2009)
       2009 seirearuanne (1.86 MB, PDF) ja protokoll (342.62 KB, PDF) (kinnitatud 26. mail 2010)
       2010 seirearuanne (2.19 MB, PDF) ja protokoll (259.99 KB, PDF) (kinnitatud 8. juunil 2011)
       2011 seirearuanne (2.87 MB, PDF) ja protokoll (352.56 KB, PDF) (kinnitatud 1. juunil 2012)
      2012 seirearuanne (3.26 MB, PDF) ja protokoll  (339.08 KB, PDF)(kinnitatud 5. juunil 2013)
      2013 seirearuanne (2.75 MB, PDF) ja protokoll  (453.66 KB, PDF)(kinnitatud 18. juunil 2014)
      2014 seirearuanne (3.26 MB, PDF) ja protokoll (1.65 MB, PDF) (kinnitatud 6. juunil 2015)
      MARK lõpparuanne  (7.85 MB, PDF)ja protokoll  (293.91 KB, PDF)(kinnitatud 9. veebruaril 2017)

   

   

  Struktuurivahendite programmperioodi 2007–2013 strateegilised aruanded

  Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 29 esitab Eesti riik Euroopa Komisjonile  2009. ja 2012. aastal strateegilise aruande, andmaks aru struktuurivahendite rakendamise ja kasutamise tulemuslikkusest. Eesmärgid, milleni sooviti jõuda struktuurivahendite kaasabil, seati „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007–2013”, mis koostati „Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” ühe osana.

  2009 2012 2013
  Strateegilised aruanded 2009–2013
  Aruanne (905.31 KB, PDF) Aruanne (2.7 MB, PDF) Aruanne (206.5 KB, DOC)
      Lisa (992 KB, DOC)
 •  
06.10.2020