Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 391.95 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 301.82 KB)
lisa1.pdf
(pdf, 322.49 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 209.3 KB)
lisa3.pdf
(pdf, 233.93 KB)
lisa4.pdf
(pdf, 262.6 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 190.95 KB)
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.6 Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 65.34 KB)
2014-2020.2.6.1 Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.2 Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2.6.3 Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(rtf, 268.64 KB)
2014-2020.2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.5 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2.6.6 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 505.55 KB)
tat_lisa.pdf
(pdf, 767.55 KB)
2014-2020.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 1.9 MB)
lisa_3.xls
(xls, 39.5 KB)
lisa_4.xls
(xls, 38 KB)
2014-2020.2.7.2 Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 1.17 MB)
2014-2020.2.7.3 Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Sihtasutus Innove
Seletuskiri
(pdf, 607.31 KB)
2014-2020.2.7.4 Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 315.43 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 298.9 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Sihtasutus Innove
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 101.98 KB, kinnitatud 03.12.2014)
TAT
(pdf, 759.21 KB)
eelarve_3.1.2.pdf
(pdf, 38.78 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Sihtasutus Innove
Töövõimesüsteemi toetavad tegevused
(pdf, 970.83 KB, kinnitatud 21.06.2017)
Seletuskiri
(pdf, 273.03 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3.1.3 Töövõime toetamise reformi elluviimine, spetsialistide koolitamine tööks vähenenud töövõimega inimestega, tegevusi toetava institutsioonidevahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse teavitamine
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 306.68 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
(pdf, 147.47 KB, kinnitatud 12.04.2018)
Seletuskiri
(pdf, 189.39 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 586.82 KB)
4.1.1_lisa.pdf
(pdf, 196.93 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Sihtasutus Archimedes
Seletuskiri
(pdf, 704.93 KB)
2014-2020.4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel Sihtasutus Archimedes
Seletuskiri
(pdf, 951.2 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 26.36 KB)
lisa_1.pdf
(pdf, 719.48 KB)
lisa_2_1.pdf
(pdf, 511.73 KB)
2014-2020.4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 648.75 KB)
2014-2020.4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks Sihtasutus Archimedes
Seletuskiri
(pdf, 496.65 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
TeaMe+ toetuse andmise tingimused
(pdf, 213.58 KB, kinnitatud 02.10.2017)
Seletuskiri
(pdf, 410.06 KB)
teame_lisa_1_lisa_4.pdf
(pdf, 661.53 KB)
2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks Fond: ERDF
Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine
(pdf, 213.58 KB, kinnitatud 02.10.2017)
Seletuskiri
(pdf, 410.06 KB)
rita_lisa_1_lisa_3.pdf
(pdf, 606.49 KB)
2014-2020.4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 69.17 KB)
lisa_4.2.2.pdf
(pdf, 520.7 KB)
2014-2020.4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Seletuskiri
(pdf, 538.85 KB)
2014-2020.4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 526.62 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 26.22 KB)
2014-2020.4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Seletuskiri
(docx, 201.53 KB)
2014-2020.4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Lehed