Sa oled siin

Avatud taotlusvoorud

Taotlusvooru nimetus Vooru algus- ja lõppaeg Min. ja maks. toetussumma Min. ja maks. toetuse määr % Vastutav rakendusüksus
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused
25.06.201931.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.201631.08.2023
5 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks
25.06.201931.08.2023
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.2.1. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tööstuse ja rohetehnoloogiate II voor/Green ICT programme II call (Green Industry Innovation)
16.11.202001.02.2021
200 000 / 700 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.2. ja 1.2.1 Norra väike ja põhiprojektid
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.2.6. Eesti – Norra koostööprogramm „Green ICT“ tervisetehnoloogiate II voor/ 1.2.6. Green ICT programme II call (Welfare Technology)
16.11.202001.02.2021
200 000 / 1 250 000 50% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020
08.11.201931.08.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020
12.07.201831.08.2022
85% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.2 ATV 3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
05.10.202019.11.2020
300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid
01.10.202030.10.2020
8 500 / 35 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
14.1.1 Abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks
01.10.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
10.08.202031.12.2021
50 000 / 300 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine
01.10.201831.05.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2021.1.2.4.1
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
2020 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede
29.07.202029.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
2020- Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeede hasartmängumaksust
29.07.202029.01.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine
05.06.202031.12.2021
30 000 / 400 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 ATV2 jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine
05.06.202031.12.2021
30 000 / 400 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
15.11.202031.01.2022
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes
01.01.201931.12.2023
100% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.2 - Starditoetus 2019
29.03.201931.12.2020
15 000 80% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine
01.01.201431.12.2020
20 000 / 200 000 80% Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021
07.01.202131.12.2022
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.1
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
01.01.201631.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.5 - Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine
20.05.202031.12.2021
90 000 / 990 000 45% Riigi Tugiteenuste Keskus
Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine
28.10.201930.04.2023
Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamine III
14.09.202017.11.2020
30 000 / 200 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
ASTRA II taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele)
08.06.202031.12.2020
35 000 95% Riigi Tugiteenuste Keskus
Balti teaduskoostööprogrammi juhtimiskulud
09.05.201730.10.2025
Haridus- ja Teadusministeerium
EE-teadus eeldefineeritud projektid
01.08.201831.12.2021
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus stipendiumifondi toetusskeem (eeldefineeritud)
23.04.201931.08.2022
Sihtasutus Archimedes
EE-teadus teaduskoostöö toetusskeem
01.12.201931.12.2024
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine
05.06.201831.08.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid
31.10.202030.09.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II
15.07.202010.10.2023
50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Health Sense Technologies
01.11.202031.10.2022
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Ida-Virumaa tööstusinvesteeringute toetamine (eelnõustamise läbinutele)
12.11.201831.12.2022
150 000 / 990 000 25% Riigi Tugiteenuste Keskus
Juhtimiskulud
23.10.201931.12.2024
Juhtimiskulud
20.11.201931.12.2024
Keskkonnaministeerium
Kahepoolsed suhted (HTM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (JCBF)
09.05.201730.04.2025
Kahepoolsed suhted (KKM)
01.01.201831.12.2025
Kahepoolsed suhted (MKM)
01.01.201831.12.2025
100%
Kahepoolsed suhted (SOM)
01.01.201831.01.2025
Kahepoolsete suhete fondi programmide reserv
11.03.202031.12.2024
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V
28.08.202031.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kergliiklusteede toetus 600120
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas
01.01.201928.02.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine
01.01.202031.12.2023
Kultuuripärandi digiteerimine
21.11.201931.12.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Kutsevaliku õppe rakendamine kutseõppeasutustes
01.09.202001.11.2020
100 000 / 200 000 100%
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
01.12.201731.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes
01.07.202030.11.2020
Noored Setomaale 2016
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale 600715
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale ja Peipsiveere arenguprogramm
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Noored Setomaale VALE
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Ohvriabi süsteemi arendamine
01.01.202031.08.2022
Ökosüsteemide vastupanuvõime suurendamine
31.12.2020
200 000 / 600 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Peipsiveere programm 2020
11.06.202031.12.2020
3 200 / 32 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm 600710/600710A
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm 600710/600710A UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peipsiveere programm VALE
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine
18.09.201931.01.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Personaalmeditsiini arendamine
01.01.201931.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes
01.06.202030.04.2024
Regionaalsete investeeringutoetuste programm 600063B
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Regionaalsete investeeringutoetuste programm 600063B UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine: koostöö ettevõtjatega
01.07.201922.02.2021
100 000 / 300 000 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
Riikliku perelepitussüsteemi loomine
05.02.202031.01.2024
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel II voor (investeerimisettepaneku esitanutele)
15.06.202031.12.2020
95% Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm 600709A/600709
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm 600709A/600709 UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa arenguprogramm VALE
03.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Setomaa programm 2020
28.05.202031.12.2020
32 000 Riigi Tugiteenuste Keskus
SISESTA SIIA UUS VOOR!
01.08.201931.12.2023
Sihtasutus Innove
Soolise võrdõiguslikkuse virtuaalne kompetentsikeskus
01.04.202030.09.2022
Taastava õiguse arendamine
16.09.202016.11.2020
30 000 / 200 000
Täiselektriliste sõidukite ostutoetus
17.01.202031.12.2020
5 000 / 75 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi
01.01.201731.12.2026
Tehniline abi ERF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tehniline abi ÜF
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toetus COVID-19 puhangust mõjutatud reisilaevade operaatoritele
30.10.202030.11.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Toiduabi tehniline abi
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Üleujutusohu riskide maandamine, ehitus
27.11.202009.02.2021
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Üleujutusohu riskide maandamine, uuringud
03.09.201831.12.2020
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaba
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2011/2011A
02.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Väikesaarte programm 2011/2011A UUS
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.201831.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Vooluveekogude tervendamine (TORT)
27.03.202031.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Õigusloome kodifitseerimine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Õigusloome arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Rakke- ja ekspertrühmad
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Mobilitas Pluss
01.01.201531.08.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.201631.07.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.03.201531.12.2020
85% / 85% Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus 2014
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.2 - Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (2014-2016)
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kaasamise arendamine
19.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
01.01.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
07.01.201531.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.201531.08.2023
85% Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.201631.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.201431.08.2023
23 400 000 50% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.201431.12.2020
200 000 100% Riigi Tugiteenuste Keskus
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
01.09.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused
01.01.201531.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
01.01.201531.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti
01.09.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.201431.03.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
01.07.201531.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
01.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.201531.12.2021
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
01.08.201531.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
01.12.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused
01.09.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
01.11.201431.12.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.201530.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Dora Pluss
01.08.201531.05.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201531.10.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.201531.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.201531.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.201431.12.2023
Riigi Tugiteenuste Keskus
RITA
01.01.201531.12.2022
Riigi Tugiteenuste Keskus
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.201531.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)