You are here

Toetatavad valdkonnad EST

Administrative capacity

Funds appointed to field 183 457 977 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2020
30.10.2020
Kultuuripärandi digiteerimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
21.11.2019
31.12.2023
Personaalmeditsiini arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
21.03.2018
31.07.2023
Õigusloome kodifitseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Õigusloome arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Rakke- ja ekspertrühmad Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Mõjude hindamise süsteemi arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
09.05.2016
31.07.2023
Strateegilise juhtimine arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Kaasamise arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4.1 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
18.05.2015
31.08.2023
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.10.2015
30.06.2023

Field priorities

 • Administrative capacity.

Objectives:

1. Professional as well as management, cooperation, and institutional capacity have increased among people
2. Policymaking is more comprehensive, inclusive, and knowledge-based
3. Public services are offered in an accessible, coherent, user-centered, and smart manner

Funds distributed to fields by measures

Energetics

Funds appointed to field 289 350 390 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2017
31.12.2020
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Field priorities

 • Energy efficiency.

1. Energy-efficient housing sector and street lighting, and an increase in the share of final consumption of renewable energy.

Funds distributed to fields by measures

Education

Funds appointed to field 910 177 966 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
1.1.2 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2021
1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.2.1 ATV2 jooksev Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Riigi Tugiteenuste Keskus
21.11.2016
31.08.2023
1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
25.06.2019
31.08.2023
1.3.2 TAT Koolide IKT taristu arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
1.4.1 Hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamine perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
08.11.2019
31.08.2023
1.4.2 ATV Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides perioodil 2014-2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
12.07.2018
31.08.2022
1.5.2 ATV 3 Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel Riigi Tugiteenuste Keskus
05.10.2020
19.11.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Riigi Tugiteenuste Keskus
09.06.2017
31.12.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Riigi Tugiteenuste Keskus
09.06.2017
31.12.2020
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
07.01.2015
31.12.2020
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
1.6.4 TAT Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2021

Field priorities

 • Education that corresponds to the society’s needs and good preparation for the participation on the labour market.

Objectives:

 1. Using high-quality educational support services to decrease the number of people leaving the education system prematurely and supporting career choices
 2. Improving the teaching competencies of teachers, lecturers, heads of school, and youth workers in order to implement a teaching approach that would support the individual and social development of each student, as well as the development of their learning skills, creativity, and initiative on all levels and types of education
 3. Modern and innovative means of studying have been introduced
 4. A school network that takes demographic changes into account and is based on the principles of inclusive education, ensuring equal accessibility to high-quality education in all regions of Estonia
 5. Studying on the vocational and higher educational level is more in line with labour market needs and supports entrepreneurship
 6. The share of adults with vocational and professional qualification has increased, peoples’ key competences for lifelong learning have improved, and their competitiveness on the labour market has increased

Funds distributed to fields by measures

Entrepreneurship and innovation

Funds appointed to field 1 001 945 451 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
5.1.1. Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2023
5.1.2 - Starditoetus 2019 Riigi Tugiteenuste Keskus
29.03.2019
31.12.2020
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 - Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes; Ekspordi arendamise tegevused; Ettevõtlusteadlikkus; Turisminõudluse suurendamine; Turismitoodete arenduse juhtimine, Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.7. Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus 2021 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
07.01.2021
31.12.2022
5.1.8.2 Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud III - suurprojektid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
31.10.2020
30.09.2023
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud väikeprojektid II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.07.2020
10.10.2023
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.2 - Starditoetus 2014 Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2020
5.3.5, 5.3.6 - Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.12.2023

Field priorities

 • Improving access to the labour market and dropout prevention.

 • Entrepreneurship that is viable for growth and research and development activities that support this.

 • Developing small and medium-sized enterprises and strengthening regional competitiveness.

Objectives:

1. The participation of people with reduced work capacity has increased on the labour market and the decline in work capacity of the working age population has slowed down
2. The work capacity of target groups with less competitiveness who are actively participating in labour market services has increased
3. SMEs are competitive and their export has increased
4. Employment and business activity outside of the urban areas of Tallinn and Tartu have increased

Funds distributed to fields by measures

Social protection & health

Funds appointed to field 934 597 165 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
2.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
2.2.1 ATV jooksev Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
10.08.2020
31.12.2021
2.2.1 TAT Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.10.2018
31.05.2021
3.1.1 TAT Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
31.12.2022
3.2.1 ATV jooksev Noortegarantii tugisüsteemi abil tuvastatud mitteaktiivsetele noortele tugiteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
05.06.2020
31.12.2021
3.2.1 ATV2 jooksev Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
05.06.2020
31.12.2021
Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2019
28.02.2023
Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
18.09.2019
31.01.2023
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.03.2015
31.12.2020
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2014
31.08.2023
2.1.1 TAT Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
2.2.1 TAT Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2020
2.2.2 TAT Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2020
2.3.1 TAT Kainem ja tervem Eesti Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
2.7.2 TAT Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.07.2015
31.12.2020
2.7.3 TAT Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Riigi Tugiteenuste Keskus
01.12.2014
31.12.2020
2.7.4 TAT riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.07.2015
31.12.2021
3.1.1 TAT Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.12.2020
3.1.2 TAT Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
01.12.2014
31.12.2020
3.1.2,3 TAT Töövõime süsteemi toetavad tegevused Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.12.2020
3.2.1 TAT Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.11.2014
31.12.2020

Field priorities

 • Education that corresponds to the society’s needs and good preparation for the participation on the labour market

 • Increasing social inclusion.

Objectives:

 1. Using high-quality educational support services to decrease the number of people leaving the education system prematurely and supporting career choices
 2. Improving the teaching competencies of teachers, lecturers, heads of school, and youth workers in order to implement a teaching approach that would support the individual and social development of each student, as well as the development of their learning skills, creativity, and initiative on all levels and types of education
 3. Modern and innovative means of studying have been introduced
 4. A school network that takes demographic changes into account and is based on the principles of inclusive education, ensuring equal accessibility to high-quality education in all regions of Estonia
 5. Studying on the vocational and higher educational level is more in line with labour market needs and supports entrepreneurship
 6. The share of adults with vocational and professional qualification has increased, peoples’ key competences for lifelong learning have improved, and their competitiveness on the labour market has increased

Increasing social inclusion

 1. The participation of parents who have received childcare services and support services of disabled children has increased in the labour market
 2. The participation of persons with special needs, burden of care, or economic difficulties, who have received social services, has increased in the labour market
 3. The consumption of alcohol among people who have received the service has decreased
 4. Modern, regionally available and optimal healthcare network of primary and acute care enables the provision of high-quality and sustainable healthcare services
 5. High-quality and integrated welfare services support the surge of activity of men and women with restricted activity or burden of care, including their participation in the labour market
 6. The competitiveness of participants of adaptation and integration services has improved for participating in the Estonian society, including on the labour market, in lifelong learning and in civil society
 7. Inclusion and improvement of employment readiness among young people, including youth in risk of exclusion

Funds distributed to fields by measures

Information society

Funds appointed to field 174 670 802 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Field priorities

 • Infrastructure of ICT services.

Objectives:

1. Everyone has the opportunity to use a fast internet connection
2. The base infrastructure of services provides support for the inhabitants and entrepreneurs of Estonia, both at home and abroad

Funds distributed to fields by measures

Integration

Funds appointed to field 19 336 868 €
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
2.6.1,2,3 TAT uussisserändajate kohanemise toetamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2014
31.12.2023
2.6.4,5,6 TAT Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Riigi Tugiteenuste Keskus
01.09.2014
31.03.2022

Field priorities

 • Increasing social inclusion.

Objectives:

 1. The participation of parents who have received childcare services and support services of disabled children has increased in the labour market
 2. The participation of persons with special needs, burden of care, or economic difficulties, who have received social services, has increased in the labour market
 3. The consumption of alcohol among people who have received the service has decreased
 4. Modern, regionally available and optimal healthcare network of primary and acute care enables the provision of high-quality and sustainable healthcare services
 5. High-quality and integrated welfare services support the surge of activity of men and women with restricted activity or burden of care, including their participation in the labour market
 6. The competitiveness of participants of adaptation and integration services has improved for participating in the Estonian society, including on the labour market, in lifelong learning and in civil society
 7. Inclusion and improvement of employment readiness among young people, including youth in risk of exclusion

Funds distributed to fields by measures

Regional development

Funds appointed to field 550 820 488 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Field priorities

 • Sustainable development of urban areas.

Objectives:

1. A more human-friendly and environmentally sustainable urban space that integrates various means of mobility
2. Important underused areas in the larger urban areas of Ida-Viru County have been revitalised
3. Local kindergarten and childcare options are ensured for the inhabitants of larger urban areas

Funds distributed to fields by measures

Transportation

Funds appointed to field 1 286 802 659 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023

Field priorities

 • Sustainable transport.

Objectives:

1. Developing means of mobility for people and goods
2. Travel times have decreased and the attraction, comfortability, accessibility, and environmental friendliness of the railway and other transport means have increased

Funds distributed to fields by measures

Environment

Funds appointed to field 537 161 181 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
05.06.2018
31.08.2023
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) V Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
28.08.2020
31.12.2023
Vooluveekogude tervendamine (TORT) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.03.2020
31.12.2023

Field priorities

 • Water protection.

 • Green infrastructure and increasing preparedness for emergencies.

Objectives:

1. Proper water management infrastructure in waste water collection areas with over 2,000 population equivalents
2. The condition of contaminated areas, water bodies, and wetlands has been improved
3. The condition of species and habitants that are under protection has improved
4. The condition of contaminated areas, water bodies, and wetlands has been improved
5. Increased capacity to react to emergencies that have been caused by climate changes or extensive contamination

Funds distributed to fields by measures

Research

Funds appointed to field 937 519 492 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
15.11.2020
31.01.2022
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.5, 4.2.6 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana); Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
ASTRA II taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) Riigi Tugiteenuste Keskus
08.06.2020
31.12.2020
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel II voor (investeerimisettepaneku esitanutele) Riigi Tugiteenuste Keskus
15.06.2020
31.12.2020
Mobilitas Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.08.2023
Dora Pluss Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Riigi Tugiteenuste Keskus
01.08.2015
31.10.2023
RITA Riigi Tugiteenuste Keskus
01.01.2015
31.12.2022

Field priorities

 • Entrepreneurship that is viable for growth and research and development activities that support this.

1. Research and development activities and higher education are on a high quality level and Estonia is active and visible in the international cooperation of the National Institute for Health Development
2. Research and development activities are carried out in the interests of the Estonian economy and society, and the system of the National Institute for Health Development provides support for the economic structure to become more knowledge-intensive
3. More resource-efficient enterprises
4. The Estonian enterprises are effectively producing products with high added value and offering innovative services

Funds distributed to fields by measures