You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.6 Energiatõhusus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses Fond: CF
Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine
(pdf, 203.4 KB, kinnitatud 13.05.2016)
Seletuskiri
(docx, 26.21 KB)
2014-2020.6.1.2 Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.6 Energiatõhusus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 295.79 KB)
2014-2020.6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus
6.2.1-6.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 295.79 KB)
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 188.27 KB)
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 346.36 KB)
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.6 Energiatõhusus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 507.77 KB)
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 19.39 KB)
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.6 Energiatõhusus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas) Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 285.81 KB)
2014-2020.6.4.1 Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.7 Veekaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.1 Veemajanduse taristu arendamine Fond: CF
Seletuskiri
(pdf, 603.91 KB)
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 276.07 KB)
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7 Veekaitse
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.2 Saastunud alade ja veekogude korrastamine Fond: CF
Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine
(pdf, 265.45 KB, kinnitatud 04.08.2016)
2014-2020.7.2.1 Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7.2.1 Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 51.45 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
lisa_1.pdf
(pdf, 512.61 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 35.38 KB)
7.2.2_tat_lisa_1.pdf
(pdf, 512.61 KB)
eelarve ja tegevuskava
(pdf, 245.49 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
7.2.3_tat_lisa_1.pdf
(pdf, 447.06 KB)
7.2.3_lisa_2.pdf
(pdf, 224.28 KB)
2014-2020.7.2.3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7.2.3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine Fond: CF
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.63 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 94.58 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 94.58 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 29.98 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.89 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 94.58 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 39.19 KB)
2014-2020.8.1.4 Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive
(pdf, 662.15 KB, kinnitatud 06.04.2020)
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
2014-2020.8.1.6 Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 51.89 KB)
2014-2020.8.1.7 Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 65.94 KB)
lisa_1.rtf
(rtf, 229.99 KB)
2014-2020.8.1.8 Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Pages