You are here

Measure-based legislations

Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega. Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud. Vaata lisaks: Vabariigi Valitsuse korralduste meetmete tabel

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Pages

2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks Fond: ERDF
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 301.82 KB)
lisa1.pdf
(pdf, 322.49 KB)
lisa2.pdf
(pdf, 209.3 KB)
lisa3.pdf
(pdf, 233.93 KB)
lisa4.pdf
(pdf, 262.6 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 391.95 KB)
2014-2020.2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 190.95 KB)
2014-2020.2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.6 Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 716.52 KB)
2014-2020.2.6.1 Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.2 Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
2014-2020.2.6.3 Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine
2.6.1-.2.6.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Seletuskiri
(pdf, 493.86 KB)
2014-2020.2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.2.6.5 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumine
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
(pdf, 708.52 KB, kinnitatud 03.10.2019)
Seletuskiri
(pdf, 749.12 KB)
2014-2020.2.6.6 Koostöö- ja kommunikatsioonitegevused
2.6.4-.2.6.6 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.2 Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
2014-2020.2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 443.79 KB)
2014-2020.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 592.51 KB)
lisa_3.xls
(xls, 39.5 KB)
lisa_4.xls
(xls, 38 KB)
2014-2020.2.7.2 Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 599.14 KB)
2014-2020.2.7.3 Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 463.05 KB)
2014-2020.2.7.4 Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine Fond: ESF
Seletuskiri
(pdf, 298 KB)
Raamtekst
(pdf, 179.73 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 1.01 MB)
Eelarve
(xls, 47 KB)
Raamtekst
(pdf, 1.05 MB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Abivahendite kasutamise võimaldamine
(pdf, 209.72 KB, kinnitatud 03.09.2020)
Seletuskiri
(pdf, 528.97 KB)
Eelarve
(xlsx, 17.77 KB)
2014-2020.3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd Riigi Tugiteenuste Keskus
Töövõimesüsteemi toetavad tegevused
(pdf, 219.36 KB, kinnitatud 03.07.2018)
Seletuskiri
(pdf, 457.3 KB)
Eelarve
(xls, 37.5 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Innove
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 218.32 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
(pdf, 220.75 KB, kinnitatud 20.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 297.43 KB)
Eelarve
(xlsx, 28.99 KB)
2014-2020.3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Töövõime süsteemi toetavad tegevused
(pdf, 219.36 KB, kinnitatud 03.07.2018)
Seletuskiri
(pdf, 457.3 KB)
TATi kirjeldus
(pdf, 1.03 MB)
Eelarve
(xls, 37.5 KB)
2014-2020.3.1.3 Töövõime toetamise reformi elluviimine, spetsialistide koolitamine tööks vähenenud töövõimega inimestega, tegevusi toetava institutsioonidevahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse teavitamine
3.1.2-3.1.3 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.3 Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
2014-2020.3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Fond: ESF
Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
(pdf, 227.98 KB, kinnitatud 09.03.2020)
Seletuskiri
(pdf, 301.94 KB)
Eelarve
(xls, 39 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(pdf, 401.38 KB)
Raamtekst
(pdf, 1.21 MB)
Eelarve
(xlsx, 25.14 KB)
2014-2020.3.2.1 Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Fond: EAGGF
3.1.1 Investeeringud põllumajandustootmisse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.2 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Fond: EAGGF
3.2.1 PM toodete töötlemise ja turustamise investeeringud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.3 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Fond: EAGGF
3.3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.4 Integreeritud maaparandus Fond: EAGGF
3.4.1 Integreeritud maaparandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.5 Külade taastamine ja arendamine Fond: EAGGF
3.5.1 Külade taastamine ja arendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.7 Metsamajandus Fond: EAGGF
3.7.1 Metsamajandus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.8 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Fond: EAGGF
3.8.1 Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.10 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Fond: FIFG
3.10.1 Kalalaevastiku moderniseerimine ja uuendamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
3 Põllumajandus, kalandus ja maaelu
3.11 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Fond: FIFG
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
3.11.1 Kalanduse käitlemisketi investeeringutoetused Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
Õigusakt
Meetme tegevus
Taotlus-voor
Implementation unit
2014-2020.4 Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes Fond: ERDF
Seletuskiri
(pdf, 214.73 KB)
2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele Riigi Tugiteenuste Keskus
Vaata õigusakti vanemaid versioone »

Pages