Ühtekuuluvusfond

Ühtekuuluvusfond (ÜF) pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui  90 % Euroopa Liidu keskmisest. Ühtekuuluvusfondist saavad toetust mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid. Teiste liikmesriikide hulgas saab toetust ka Eesti.

Keskkonnasektoris on prioriteetideks veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamine. Transpordiprojektide kaudu rahastatakse üleeuroopalise transpordivõrgustikku kuuluvate teede, sadamate, lennujaamade ning raudteede uuendamist; praegusel eelarveperioodil 2007–2013 ka keskkonnasäästlikke transpordilahendusi.

Enne Euroopa Liiduga ühinemist oli Eestil võimalus kasutada liitumiseelse finantsinstrumendina ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) toetust, mille eesmärgid ühtisid Ühtekuuluvusfondi omadega. Eestis käivitus ISPA 2000. aastal. Alates 1. maist 2004, mil Eestist sai Euroopa Liidu liige, finantseeritakse pooleliolevaid ISPA investeeringuid Ühtekuuluvusfondist.

Perioodil 2007–2013 kavandatakse ja rakendatakse Ühtekuuluvusfondi toetusi ERF-i ja ESF-ga sama süsteemi alusel. Jooksval perioodil ei ole Ühtekuuluvusfondi projektidele maksumuse alampiiri seatud. Siiski on transpordi valdkonnas kehtestatud nii ÜF-st kui ERF-st rahastatavate transpordi infrastruktuuri projektide kogumaksumuse alampiiriks 1,9 miljonit eurot (30 miljonit Eesti krooni) Eesti krooni.

Aastail  2007-2013 on ÜF toetussummaks Eestile 1,15 miljardit eurot (18,02 miljardit Eesti krooni).
 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge