Nõuded avalikustamisele

Struktuuritoetuse rakendamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni.

Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu lipu ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt määrustega seatud nõuetele. Logo kasutatakse lähtudes toetust saanud projekti iseloomust kas kleebisel, infosildil, stendil, tänutahvlil või lisatakse logo objektile tootmise käigus.

Toetuse kasutamisest teavitamise all peetakse silmas ka avalikku kommunikatsiooni teemadel, mis on projektide või nende tulemustega otseselt seotud. Rahastusvõimaluste ning saavutatud tulemuste alase kommunikatsiooniga tegelevad rakendusasutused ja –üksused ning korraldusasutus. Toetuse saajalt eeldatakse, et rahastust saanud tegevuste kajastamisel nii oma veebilehel kui meediakanalitega suheldes tuuakse välja ka Euroopa Liidu osalus.

Täpsemad juhised avalikkuse teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord”.
 

Kommunikatsioonitegevuste planeerimine ja elluviimine

Vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele koostati iga rakenduskava tarvis oma kommunikatsiooniplaan. Eestis koostati ühine katusdokument - kommunikatsioonistrateegia ja sellest lähtuvad kommunikatsiooniplaanid. Kommunikatsioonistrateegia koostamise eest vastutab korraldusasutusena rahandusministeerium, rakenduskavade kommunikatsiooniplaanide koostamise ja elluviimise eest vastavalt haridus- ja teadusministeerium, keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.


Kommunikatsiooniplaanid:

 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge