Ühtekuuluvuspoliitika Fondide rakenduskava meetmete nimekiri koos jõustunud õigusaktide ja seletuskirjadega

NB! Kõik lehel olevad õigusaktid on kinnitatud.  

VV poolt kinnitatud meetmete tabel asub SIIN (kehtib alates 29.09.2016)

Fond

MeedeMeetme tegevusToetuse andmise tingimusedRakendus-asutusRakendus- üksus
Prioriteetne suund 1: Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul
ESF1.1 Haridustugiteenuste arendamine ja kättesaadavuse tagamine 1.1.1 Haridustugiteenuste (karjääri- ja õppenõustamise teenuste) arendamine ja kättesaadavuse tagamine

“Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ õppe- ja karjäärinõustamise programm, (kinnitatud 15.12.2014),seletuskiri

"Eesti elukestva õppe strateegia 2020" õppe- ja karjäärinõustamise programm (muudetud 06.05.2016), Seletuskiri; Lisa

HTMSA Innove
ESF1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus

 "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" (kinnitatud 17.07.2015).seletuskiri

"Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" (muudetud 07.06.2016). Lisa

Tänapäevase õpikäsitluse rakendamine ning kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis ja Tartu Ülikoolis, seletuskiri

HTMSA Innove
 

 

  
1.2.2 Noorsootöötajate koolitusToetuse andmise tingimused tegevuse "Noorsootöötajate koolituste arendamine"(kinnitatud 29.06.2015),seletuskiri HTMSA Innove
ESF1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld-ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt.  Uuenduslike õppevaralahenduste soetaminee ja ühiskasutuse korraldamine.Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (kinnitatud 17.07.2015), seletuskiriHTMSA Innove
1.3.2 Koolide IKT taristu

Toetuse andmise tingimused üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamiseks (06.04.2016 ministri kk 16-0116), seletuskiri

Lisa 1Lisa 2

MKMRIA
ERF1.4 Koolivõrgu korrastamine1.4.1. Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine

Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020seletuskiri

Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020, seletuskiri

HTMSA Innove
1.4.2 Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse HTMSA Innove
ESF1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega1.5.1 Tööjõuvajaduse seire-ja prognoosisüsteemi loomine

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoori- süsteemi loomine (OSKA programm) (kinnitatud 08.04.2015)

seletuskiri

HTMSA Innove
1.5.2 Tööturuvajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine

Käskkirja muutmine (16.02.2016), Lisa

Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses ja kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine (kinnitatud 05.08.2015), seletuskiri

Määrus (vastu võetud 18.08.2016), seletuskiri

HTMSA Innove
 

 

  
1.5.3 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel.

 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (kinnitatud 30.09.2015), seletuskiri

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel (muudetud 14.06.2016). Lisa 1; Lisa 2

Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks (10.11.2016), seletuskiri

HTMSA Innove
1.5.4 Kutsehariduse kvaliteedi hindamine ja kindlustamineKutsehariduse kvaliteedi tõstmine, seletuskiri, kinnitatud 7.05.2015HTMSA Innove
1.5.5 Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

Struktuuritoetuse andmise tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks (vastu võetud 29.07.2016), seletuskiri

HTMSA Innove
ESF1.6 Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine1.6.1 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine

Täiskasvanuhariduse avatud vooru määrusseletuskiri

HTMSA Innove
1.6.2 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks.

Ministri käskkiri "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" (27.01.2017)

Tegevuskava ja eelarve kinnitamine 2017. aastaks (27.01.2017)

"Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" elluviimiseks kehtestatud toetuse andmise tingimuse muutmine (muudetud 06.08.2015)

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" elluviimiseks
(kinnitatud 08.06.2015), seletuskiri

Määrus, seletuskiri.

HTMSA Innove
1.6.3 Digitaalse kirjaoskuse suurendamine

Käskkiri (kinnitatud 14.10.2015), Seletuskiri

LISA2

Toetuse andmise tingimused digitaalse kirjaoskuse arendamise toetuseks (kinnitatud 07.01.2016).

MKMRIA
1.6.4 Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine

Karjäärinõustamise kättesaadavus suurendamine (kinnitatud 25.11.2014), seletuskiri, eelarve

Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine (muudetud 06.12.2016), TAT, seletuskiri, Lisa 1

SOMSA Innove
Prioriteetne suund 2: Sotsiaalse kaasatuse suurendamine
ESF2.1 Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks2.1.1 Hoiuteenuste ning hoius, hariduses ja rehabilitatsioonis osalemist võimaldavate tugiteenuste (tugiisik, transport) arendamine ja pakkumine suure hooldusvajadusega ning raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele ning tööandjate töö-, pere- ja eraelu ühildamise alase teadlikkuse tõstmine

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine (kinnitatud 15.12.2014)

seletuskiri, eelarve

SOMSA Innove
2.1.2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lasteleLapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele, seletuskiriSOMSA Innove
ESF2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenuste toetuse andmise tingimused  (kinnitatud 27.03.2015), seletuskiri, eelarve

Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenuste toetuse andmise tingimused (jõustunud 13.06.2016), seletuskiri

SOMSA Innove
2.2.2 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kauduAsendushoolduse kvaliteedi tõstmine (kinnitatud 28.05.2015), eelarve, seletuskiriSOMSA Innove
2.2.3 Tugiteenus vanglast vabanenutele

Tugiteenus vanglast vabanenutele (kinnitatud 10.12.2014)

seletuskiri, eelarve

SOMSA Innove
ESF2.3 Alkoholi liigtarvitamise, sh alkoholisõltuvuse, ennetuse, varajase avastamise ning nõustamis- ja raviteenuse arendamine ja rakendamine2.3.1 Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise teenuse ning alkoholisõltuvuse raviteenuse arendamine ning osutamineKainem ja tervem Eesti (kinnitatud 09.01.2015), seletuskiri, eelarveSOMSA Innove
ERF2.4 Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks2.4.1 Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamineHaiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine, seletuskiriSOMRM
2.4.2 Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused

Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine, eletuskirikooskõlastustabel

Tervisekeskuste investeeringute kava (kinnitatud 08.09.2016)

SOMRM
ERF2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks2.5.1 Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

Määrus, Lisa1,Lisa2,Lisa3,Lisa4,Seletuskiri

"Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine" investeeringute kava kinnitamine (12.01.2017).

SOMRM
2.5.2 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine (kinnitatud 10.06.2016), seletuskiri

Lisa 1; Lisa 2; Lisa 4

SOMRM
ESF2.6 Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks2.6.1  Infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja rakendamine

 TAT terviktekst, seletuskiri, käskkiri (muudetud 04.01.2017), Lisa, Lisa 
 

SiMSA Innove
2.6.2 Kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamineSiMSA Innove
2.6.3 Tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamineSiMSA Innove
2.6.4 Nõustamis- ja infosüsteemi väljatöötamine ja rakendamine

Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused, seletuskiri (04.02.2015).

Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine (12.02.2016). Seletuskiri, Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5

Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimuste uues redaktsioonis kehtestamine muutmine, 21.09.2016. Seletuskiri, Lisa 2; Lisa 4; Lisa 5

KUMSA Innove
2.6.5 Lõimumisprogrammi väljatöötamine ja pakkumineKUMSA Innove
2.6.6. Koostöö- ja kommunikatsioonitegevusedKUMSA Innove
ESF2.7 Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu.2.7.1 Ebavõrdsete olude mõju vähendamine, tõrjutuse ennetamine ja noorte tööhõivelisuse toetamine, sh lisatoe pakkumine NEET noortele

Toetuse andmise tingimute kehtestamine tegevuse "Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" elluviimiseks, seletuskiri

"Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" (muudetud 01.07.2016), seletuskiri, Lisa

HTMSA Innove
2.7.3 Riskis olevatele noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abilToetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil, Lisa 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Seletuskiri (SPIN), (kinnitatud 3.07.2015)SIMSA Innove
2.7.2 Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine

Toetuse andmise tingimused õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamiseks (kinnitatud 01.01.2016)

Seletuskiri

Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4

SIMSA Innove
2.7.4 Riskikäitumise ennetamine ning võrgustikutöö meetodil riskis olevate perede probleemide väljaselgitamine ja lahendamine ning turvalise elukeskkonna arendamine

Lisa 1

Lisa 2_Eelarve vorm kulukohtade kaupa

Lisa 3_Seirearuande vorm

Lisa 4_Eelarve taitmise vorm

Lisa 5 Seletuskiri

Lisa 6_Toetatavate_tegevuste_eelarve_2015

Toetuse andmise tingimused riskikaitumise ...

SIMSA Innove
Prioriteetne suund 3: Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine
ESF3.1 Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine3.1.1 Töövõime toetamise reformi sihtrühmale tööturuteenuste ja neid toetavate teenuste arendamine, juurutamine ja osutamine, et säilitada töökohta või leida uut tööd.

Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmadele (kinnitatud 27.03.2015), seletuskiri, eelarve.

Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmadele, (muudetud 30.09.16), seletuskiri, Lisa 1; lisa

Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine (kinnitatud 21.07.2015), seletuskiri, eelarve

SOMSA Innove
3.1.2 Tööandjaid ja töötajaid toetavad tegevused töötingimuste edendamiseks

"Töövõimesüsteemi toetavad tegevused" (Muudetud 04.04.2016), seletuskri

SOMSA Innove
3.1.3 Töövõime toetamise reformi elluviimine, spetsialistide koolitamine tööks vähenenud töövõimega inimestega, tegevusi toetava institutsioonidevahelise koostöö ja vajaliku andmevahetuse arendamine ning avalikkuse teavitamine

Töövõime süsteemi toetavad tegevused (muudetud 04.04.2016), seletuskiri

 

SOMSA Innove
ESF3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks3.2.1. Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine

Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks (muudetud 02.09.2015)

seletuskiri

Määrus

SOMSA Innove
Prioriteetne suund 4: Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus
ERF4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele.

Määrus, seletuskiri, Lisa

HTMSA Archimedes
4.1.2 Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel.Määrusseletuskiri, investeeringute kavaHTMSA Archimedes
4.1.3 Teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine.

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine"Dora plus" elluviimiseks (kinnitatud 09.12.2015), Lisa 1, Lisa 2

Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine"Dora plus" elluviimiseks (muudetud 29.07.2016), Lisa 1, Lisa 2

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Mobilitas Pluss" elluviimiseks (kinnitatud 30.12.2015).Seletuskiri

Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine "Mobilitas Pluss" elluviimiseks (muudetud 27.01.2017), Seletuskiri.

Lisa 1; Lisa 2

Kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmine, ministri käskkiri, 27.09.2016; Lisa 1

HTMSA Archimedes
4.1.4 Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks.

Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdmiseks ,seletuskiri

HTMSA Archimedes
4.1.5 Teaduse populariseerimine

TeaMe+ toetuse andmise tingimused ja kord  (kinnitatud 25.09.2015)

seletuskiri; Lisa 1
"Teeme+" toetuse andmise tingimused ja kord;seletuskiri

Kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmine, ministri käskkiri 27.09.2016; Lisa 3

HTMSA Archimedes
ERF4.2 TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks4.2.1 Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamine

Käskkiri (kinnitatud 31.12.2015)

Seletuskiri; Lisa, Lisa 2

Kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmine, ministri käskkiri 27.09.2016; Lisa 2

Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamine toetuse andmise tingimused, ministri käskkiri 27.01.2017, Seletuskiri, Lisa 3

HTMSA Archimedes
4.2.2 Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Ministri käskkiri (kinnitatud 24.11.2015), seletuskiri

Lisa

HTMSA Archimedes
4.2.3 TA programm nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades

Määrus,seletuskiri

Kehtestatud toetuse andmise tingimuste muutmine, ministri käskkiri 27.09.2016; Lisa 2

HTMSA Archimedes
4.2.4 Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele).Tehnoloogia arenduskeskuste toetamise tingimused, seletuskiri. Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord, seletuskiriMKMEAS
4.2.5 Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)

 Käskkiri

Seletuskiri

Määrus "Innovatsiooni edendavate hangete toetamise tingimused" , seletuskiri

MKMEAS ja MKM
4.2.6 Start-up ettevõtluse hoogustamine. Soodustame struktuurseid muutusi ettevõtluses, toetades uute innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvuvaldkondades.

Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia, seletuskiri (kinnitatud 14.07.2015)

Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia (muudetud 22.06.2016), seletuskiri

MKMEAS
ERF4.3 Ettevõtete ressursitõhusus4.3.1 Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamineToetuse andmise tingimused (vastu võetud 04.07.2016), seletuskiri KEMSA KIK
4.3.2 Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine

 Käskkiri

Seletuskiri

Lisa 1

Lisa 2

KEMSA KIK
4.3.3 Energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine

Käskkiri, seletuskiri

Lisa 1

Lisa 2

KEMSA KIK
4.3.4 Energia- ja ressursiauditite läbiviimineToetuse andmise tingimused, vastu võetud 28.06.2016, seletuskiriKEMSA KIK
4.3.5 Jäätmete ringlussevõtu toetamine

Määrus; seletuskiri

Lisa 1; Lisa 2

KEMSA KIK
4.3.6 Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine

Määrus; seletuskiri

Lisa 1; Lisa 2

KEMSA KIK
ERF4.4 Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks4.4.1 Arenguvajaduste välja selgitamine ja ettevõtete arendustegevused

Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede, Seletuskiri

Tugiteenus- ja arenduskeskuse investeeringu toetuse andmise tingimused ja kord, Seletuskiri

 

MKMEAS
4.4.2 Teadusarendus tegevuse osak

 Innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord

seletuskiri

MKMEAS
Prioriteetne suund 5 Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
ERF5.1 Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine5.1.1 Nõustamine Maakondlikes arenduskeskustes

Toetuse andmise tingimused ettevõtlus-teadlikkuse arendamiseks (kinnitatud 31.03.2015)

seletuskiri

MKMEAS ja MKM
5.1.2 StarditoetusMäärus, seletuskiri MKMEAS
5.1.3 Ekspordi arendamise tegevused

Toetuse andmise tingimused ettevõtlus-teadlikkuse arendamiseks (kinnitatud 31.03.2015)

seletuskiri

MKMEAS ja MKM
5.1.4 EttevõtlusteadlikkusMKMEAS ja MKM
5.1.5 Turisminõudluse suurendamine

Toetuse andmise tingimused turisminõudluse suurendamise toetamiseks, seletuskiri (kinnitatud 2.07.2015)

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord ,seletuskiri

Rahvusvahelise suursündmuse toetamise tingimused ja kord ,seletuskiri

MKMEAS ja MKM
5.1.6 Turismitoodete arenduse juhtimineToetuse andmise tingimused turismitoodete arenduse juhtimise toetamiseks (kinnitatud 30.07.2015), seletuskiriMKMEAS ja MKM
5.1.7 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine MKMEAS
5.1.8 Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamineRahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord (vastu võetud 28.06.2016), seletuskiriMKMEAS
ERF5.2 Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine5.2.1 Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine

Laenude- ja tagatiste leping, 15.12.2015.

Laenude- ja käenduste lepingu lisa (muudetud 21.12.2016).

Ekspordi krediidikindlustuse leping, 21.12.2015

Lisa

MKMRM
5.2.2 Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseksLepingMKMRM
ERF5.3 Loomemajanduse arendamine5.3.1 Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine

Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord, seletuskiri

KUMEAS
5.3.2 Loomemajanduse tugistruktuuride arendamineKUMEAS
5.3.3 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõime arendamineKUMEAS
5.3.4 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (väikeprojektid)KUMEAS
5.3.5 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)

Käskkiri

Seletuskiri

KUMEAS ja MKM
5.3.6 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine

Käskkiri

Seletuskiri

KUMEAS ja MKM
5.3.7 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine

Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord, seletuskiri

KUMEAS
ERF5.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine5.4.1 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine

 Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine,

Seletuskiri

RMEAS
5.4.2 Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks

Toetuse andmise tingimused tegevuseks "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" (vastu võetud 14.07.2016), Seletuskiri

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks. Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade koostamine (kinnitatud 12.03.2015), seletuskiri

Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused (Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare, Võru maakonnad), kinnitatud 08.02.2016, seletuskiri

Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4, Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7, Lisa 8

Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused (Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakonnad), kinnitatud 08.02.2016, seletuskiri

Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3, Lisa 4. Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7, Lisa 8

RMEAS
5.4.3 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)

Määrus, Seletuskiri

RMEAS
5.4.4 Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste kättesaadavuse parandamine)RMEAS
Prioriteetne suund 6: Energiatõhusus
ÜF6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses6.1.1 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine

Määrus,

seletuskiri

MKMSA Kredex
6.1.2 Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine

Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine (kinnitatud 25.01.2016), Seletuskiri

Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine (muudetud 13.05.2016), seletuskiri

MKMSA Kredex ja MKM
ÜF6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja kütuse vahetus

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused, Seletuskiri

MKMSA KIK
6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine

Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused, Seletuskiri

MKMSA KIK
6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamineSoojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused, seletuskiriMKMSA KIK
6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel MKMSA KIK
ÜF6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimineTänavavalgustuse taristu renoveerimise toetamise tingimused (vastu võetud 05.08.2016), seletuskiriMKMSA KIK
ÜF6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas)6.4.1 Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine

Biometaani transpordisektoris tarbimise toetamise tingimused

Seletuskiri

MKMSA KIK
Prioriteetne suund 7: Veekaitse
ÜF7.1 Veemajanduse taristu arendamine7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladelMäärus, seletuskiriKEMSA KIK
ÜF7.2 Saastunud alade ja veekogude korrastamine7.2.1 Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine

Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 7.2.1 elluviimiseks (04.08.2016)

Lisa 1; Lisa 2

KEMSA KIK
7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine.

Toetuse andmise tingimused meetmes "Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldaalade korrastamine" (18.04.2016).

Lisa 1, Keskkonnaministri 14.11.16 käskkiri; Lisa 2

KEMSA KIK
7.2 3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine.

 Käskkiri

Lisa 1

Lisa 2

KEMSA KIK
Prioriteetne suund 8: Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
ÜF8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine

Määrus, seletuskiri

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 “Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.6  „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (kinnitatud 18.05.2015), seletuskiri

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine” elluviimiseks ning meetme tegevuse 2015–2022 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (kinnitatud 27.03.2015), seletuskiri

Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitsvate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames (vastu võetud 13.10.2016)

KEMSA KIK
8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud

Toetuse andmise tingimused meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" avatud taotlemise korralseletuskiri

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 8.1.1 “Kaitstavate elupaikade taastamine”, 8.1.2 “Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud” ja 8.1.6  „Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine“ elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (kinnitatud 18.05.2015), seletuskiri

Toetuse andmise tingimused avatud taotlemise korral meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" tegevuste "Kaitsvate elupaikade taastamine" ja "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" raames (vastu võetud 13.10.2016)

 

KEMSA KIK
8.1.3 Kaitsealade infrastruktuuri arendamine

Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja eelarve kinnitamise meetme tegevuste 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 ja 8.1.5 elluviimiseks vajalike investeeringute tegemiseks aastatel 2014-2020, seletuskiri, Lisa 1, Lisa 2

KEMSA KIK
8.1.4 Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine

Toetuse andmise tingimused meetmes „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine” avatud taotlemise korralseletuskiri

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuse 8.1.4 “Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine“ elluviimiseks ja meetme tegevuse 2015–2020 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (kinnitatud 18.05.2015), seletuskiri

KEMSA KIK
8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine

Toetuse andmise tingimused meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" avatud taotlemiste korral,  seletuskiri

Toetuse andmise tingimuste kehtestamine meetme tegevuste 8.1.1 "Kaitsvate elupaikade taastamine", 8.1.2 "Poollooduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud" ja 8.1.6 "Kaitsvate maastikeväärtuste taastamine" elluviimiseks ja meetme tegevuste 2014-2021 tegevuskava ja eelarve kinnitamine (kinnitatud 18.05.2015) , seletuskiri

KEMSA KIK
8.1.6 Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõiveKeskkonnaministri 21.07.2015 käskkirja nr 686 muutmine, Lisa 1, Lisa 2KEMSA KIK
8.1.7 Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel)Toetuse andmise tingimused meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilimine ning taastamine” tegevuse „Vooluveekogude tervendamine” jaoks avatud taotlemise korral (kinnitatud 10.07.2015), seletuskiriKEMSA KIK
8.1.8 Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendidToetuse andmise tingimused tegevuse "Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid" raames (ministri kk nr 1136, 23.12.2015). Seletuskiri, Lisa, eelarve ja tegevuskavaKEMSA KIK
8.1.9 Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud

Käskkiri (31.07.2015)

Lisa 1, Lisa 2

Toetuse andmise tingimused meetmes "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" avatud taotlemise korral, seletuskiri

 

 

KEMSA KIK
ÜF8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks.

Hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks (kinnitatud 14.11.2014) seletuskiri, lisa 1, lisa 2

Meteoroogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks ja prognoosimiseks (muudetud 18.05.2016), Lisa 1, Lisa 2

KEMSA KIK

8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine

Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine, seletuskiriSiMSA KIK
8.2.3 Merereostustõrjevõimekuse kasvatamineMetsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse arendamine, seletuskiriSiMSA KIK
Prioriteetne suund 9: Jätkusuutlik linnapiirkondade areng
ERF9.1 Linnapiirkondade jätkusuutlik areng9.1.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Määrus, Seletuskiri

RMEAS
9.1.2 Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomineRMEAS
ERF9.2 Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng9.2.1 Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine

Määrus,

Seletuskiri

RMEAS
9.2.2 Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseksRMEAS
Prioriteetne suund 10: Jätkusuutlik transport
ÜF10.1 Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamineTranspordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 , seletuskiriMKMTJA
10.1.2 Uute maanteede ehitamineMKMTJA
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringudMKMTJA
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimineMKMTJA
ÜF10.2 Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine10.2.1 Ühendusvõimaluste parandamine ühistranspordipeatustesToetuse andmise tingimused investeeringuteks raudteepeatuse ühendamiseks erinevate liikumisviisidega, seletuskiriMKMSA KIK
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine

Transpordi infrastruktuuri arendamine perioodil 2014–2020 , seletuskiri

MKMTJA
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirileMKMTJA
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide sh siseveeteede ja meretranspordi, sadamate ning eri transpordiliikide ühendamine ja parandamineMKMTJA
Prioriteetne suund 11: IKT teenuste taristu
ERF11.1 Uue põlvkonna lairibavõrkude arendamine11.1.1 Telekommuniaktsiooni taristu uuendamine ja uue rajamine.Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord, seletuskiriMKMRIA
ERF11.2 Nutika teenuste taristu arendamine11.2.1 E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamineNutika teenuste taristu arendamise toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord, seletuskiriMKMRIA ja MKM
11.2.2 Infoühiskonna teadlikkuse tõstmineToetuse andmise tingimused infoühiskonna teadlikkuse tõstmiseks (kinnitatud 05.06.2015), tegevuskava, Lisa 1, seletuskiriMKMRIA ja MKM
Prioriteetne suund 12: Haldusvõimekus
ESF12.1 Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu12.1.1 Inimressursi koolitus ja arendamine

Inimressursi koolitus ja arendamine

seletuskiri

RMRM
12.1.2 Tippjuhtide arendamine

Tippjuhtide arendamine

seletuskiri

RMRM
12.1.3 Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

„Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“ TART (10.07.2015), käskkiri, seletuskiri.

Rahandusministri kk nr 108, 14.04.2016 "Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine" TART, Lisa

RMRM
12.1.4 Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Toetuse andmise tingimused kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse tõstmiseks, seletuskiri

Arendusvõimekuse programm (kinnitatud 10.03.2015), seletuskiri

RMEAS ja RM
ESF12.2 Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine12.2.1 Mõjude hindamise süsteemi arendamine

Riigisekretäri kk RS1442, 19.12.2014 "Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine", seletuskiri

Riigisekretäri kk RS1511, 16.03.2015 "Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine

Riigirekretäri kk RS1622, 18.03.2016"Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine" muutmine, Toetuse andmise tingimused

RKRM
12.2.2 Kaasamise arendamineRKRM
12.2.3 Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks.RKRM
12.2.4 Strateegilise juhtimine arendamineRKRM
12.2.5 Rakke- ja ekspertrühmadRKRM
12.2.6 Õigusloome kodifitseerimineRKRM
12.2.7 Õigusloome arendamineRKRM
ERFAvalike teenuste pakkumise arendamine12.3.1 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs).Avalike teenuste pakkumise arendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord, seletuskiriMKMRIA
12.3.2 Avalike teenuste koosvõime loomine

Käskkiri

Seletuskiri

MKMRIA
Prioriteetne suund 13-14: Tehniline abi
ERF13.1 Tehniline abi13.1.1 Tehniline abi (ERF)

Määrus

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

RMRM
ÜF13.1 Tehniline abi13.1.2 Tehniline abi (ÜF)

Määrus

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

RMRM
Ei kohaldu14.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks14.1.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks

Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimused, seletuskiriEnim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimuste kinnitamine (kinnitatud 27.02.2015) Seletuskirja lisa; TAT lisa 1 eelarve; Lisa 2 vorm A; Lisa 2 vorm B

SoMSA Innove
Ei kohaldu14.2 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi14.2.1 Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks tehniline abi

Määrus

Lisa 1

Lisa 2

Seletuskiri

RMRM

 

 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge