Euroopa Liidu õigusaktid 2007-2013

Üldmäärus

 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999
  Kokkuvõte: Määruses sätestatakse eesmärgid, mida struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist toetatakse, liikmesriikide ja piirkondade suhtes kohaldatavad kõnealustest fondidest toetuse saamise kriteeriumid, olemasolevad rahalised vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid.
  • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1989/2006, 21. detsember 2006, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999) III lisa
  • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1341/2008, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 (millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta) teatavate tulusate projektide osas.
  • Nõukogu määrus (EÜ) nr 284/2009, 7. aprill 2009, millega muudetakse teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 539/2010, 16. juuni 2010, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, seoses teatavate nõuete lihtsustamise ja finantsjuhtimise teatavate sätetega.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1311/2011, 13. detsember 2011 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1310/2011, 13. detsember 2011 , millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstavat abi, finantskorraldust ja kuluaruannet käsitlevate teatavate sätetega.
  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1297/2013, 11. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide puhul, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse, ja seoses kulukohustustest vabastamise eeskirjadega teatavate liikmesriikide puhul ning lõppmakseid käsitlevate eeskirjadega

Fondide määrused

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999.
  Kokkuvõte: Määrusega määratakse kindlaks Euroopa Regionaalarengu Fondi ülesanded, Euroopa Regionaalarengu Fondist antava abi ulatus ning abikõlblikkuse eeskirjad.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999.
  Kokkuvõte: Määrusega kehtestatakse Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted ja abikõlblike kulude liigid.
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1164/94
  Kokkuvõte: Määrusega luuakse Ühtekuuluvusfond, määrus sätestab Ühtekuuluvusfondist eraldatava abi ulatuse, abikõlblikud kulud ja abi saamise tingimused.

Rakendusmäärus

 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.
  Kokkuvõte: Määrusega seatakse rakenduseeskirjad seoses:
  a) teavitamise ja avalikustamisega;
  b) teabega fondide kasutuse kohta;
  c) juhtimis- ja kontrollsüsteemidega;
  d) eeskirjade eiramisega;
  e) isikuandmetega;
  f) täiendavuspõhimõtte eiramisega seotud finantskorrektsioonidega;
  g) elektroonilise andmevahetusega;
  h) finantskorraldusvahenditega;
  i) elamuehituse abikõlblikkusega;
  j) Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi rakenduskavade abikõlblikkusega.
  • Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi.
  • Komisjoni määrus (EÜ) nr 832/2010, 17. september 2010, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006, milles sätestatakse rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi. 
  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1236/2011, 29. november 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1828/2006 seoses investeeringutega finantskorraldusvahendite kaudu.  
    

Muud õigusaktid

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1082/2006, 5. juuli 2006, Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta.
  Kokkuvõte: ETKRi eesmärk on hõlbustada ja edendada rühmituse liikmete piiriülest, riikide- ja/või piirkondadevahelist koostööd, mille eesmärk on tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega sätestatakse ETRK asutamine ja lõpetamine, koosseis ja organisatsioon, ETRK ülesanded, riiklike vahendite haldamine ja vastutus.
 • Nõukogu akti 95/C 316/03, millega koostatakse Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon (26. juuli 1995)
  Kokkuvõte: Võitlemaks Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse vastu, lepivad liikmesriigid kokku, et iga liikmesriik võtab vajalikud ja asjakohased meetmed, et määruses kirjeldatud tegevus tunnistataks kriminaalkorras karistatavaks teoks, lepitakse kokku vastutuses ja karistustes.
 • Parlamendi ja Nõukogu määrus 1073/1999/EÜ Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdluste kohta (25. mai 1999)
  Kokkuvõte: Määrus reguleerib OLAFi haldusjuurdlust asutamislepingutega või nende alusel loodud institutsioonides selleks, et võidelda pettuste, korruptsiooni ja Euroopa Ühenduse finantshuve kahjustava muu ebaseadusliku tegevuse vastu.

 Saada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge