Sa oled siin

Toetatavad valdkonnad

Energeetika

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 258 339 894 €
Projektidele on ära jaotatud 102 939 767 eurot 229 579 653 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 627 991 eurot 28 760 241 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Biometaani tanklate rajamine II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
20.02.2017
06.04.2018
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2017
31.12.2020
Soojuse tootmise seadme renoveerimine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Uue kaugküttesüsteemi rajamine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Biometaani tarbivad gaasibussid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
29.02.2016
01.01.2020
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Energiatõhusus.

Eesmärgid:

1.Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv lõpptarbimises

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Lõimumine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 19 398 252 €
Projektidele on ära jaotatud 19 397 247 eurot 19 398 252 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Uusisserändajate kohanemise toetamiseks Sihtasutus Innove
01.08.2014
31.12.2023
Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.03.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on suurenenud
 2. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 3. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on vähenenud
 4. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 5. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 6. Kohanemis-ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 7. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Haridus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 816 601 495 €
Projektidele on ära jaotatud 241 105 542 eurot 430 299 317 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 332 172 005 eurot 314 816 695 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 73 621 635 eurot 71 485 484 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Sihtasutus Innove
21.11.2016
31.12.2018
1.2.1 ATV5 Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks Sihtasutus Innove
28.02.2018
29.03.2018
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.01.2016
31.12.2018
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
07.01.2015
31.12.2020
Õppe- ja karjäärinõustamise programm Sihtasutus Innove
01.04.2014
31.12.2018
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
Noorsootöötajate koolituste arendamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Sihtasutus Innove
01.01.2014
31.12.2020
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine Sihtasutus Innove
01.03.2015
31.12.2018
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist ja haridussüsteemist lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine
 2. Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –liikides
 3. Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara
 4. Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades
 5. Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab ettevõtlikkust
 6. Kutse-ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende konkurentsivõime tööturul

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Transport

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 247 633 056 €
Projektidele on ära jaotatud 341 598 541 eurot 444 746 175 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 671 477 582 eurot 695 482 505 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 29 017 313 eurot 107 404 376 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Jätkusuutlik transport.

Eesmärgid:

1.Inimeste ja kaupade liikumisvõimaluste arendamine.
2.Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu ühistranspordi atraktiivsus, turvalisus, ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Ettevõtlus ja innovatsioon

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 090 160 903 €
Projektidele on ära jaotatud 282 443 850 eurot 538 132 483 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 521 973 260 eurot 495 204 350 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 60 036 751 eurot 56 824 070 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.2 - Starditoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
30.01.2017
29.03.2018
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Rahandusministeerium
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Rahandusministeerium
01.01.2014
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine.

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

 • Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine.

Eesmärgid:

1.Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul ja tööhõives on suurenenud ja tööealiseelanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud
2.Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööhõive on suurenenud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Riigivalitsemine

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 152 184 722 €
Projektidele on ära jaotatud 55 199 146 eurot 127 708 634 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 24 073 407 eurot 22 180 332 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 2 391 871 eurot 2 295 756 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Õigusloome kodifitseerimine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Õigusloome arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Rakke- ja ekspertrühmad Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
03.08.2015
31.08.2018
Mõjude hindamise süsteemi arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
09.05.2016
29.07.2020
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.07.2015
29.10.2020
Strateegilise juhtimine arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Kaasamise arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
30.05.2016
30.09.2020
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
18.05.2015
01.07.2020
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.10.2015
30.06.2023
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
24.08.2015
29.02.2020

Valdkonna prioriteedid

 • Riigivalitsemine

Eesmärgid:

1.Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning institutsionaalne suutlikkus
2.Poliitikakujundamine on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem
3.Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Infoühiskond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 174 889 902 €
Projektidele on ära jaotatud 64 951 730 eurot 86 243 859 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 83 384 938 eurot 80 450 475 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 8 371 594 eurot 8 195 569 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Valdkonna prioriteedid

 • IKT teenuste taristu.

Eesmärgid:

1.Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti
2.Teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui piiriüleselt

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Keskkond

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 1 013 102 989 €
Projektidele on ära jaotatud 203 985 850 eurot 310 741 997 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 708 363 745 eurot 692 804 957 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 9 971 097 eurot 9 556 035 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
19.01.2018
31.12.2023
Vooluveekogude tervendamine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.11.2017
20.03.2018
Veemajandustaristu arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.05.2015
31.12.2023

Valdkonna prioriteedid

 • Veekaitse

 • Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine

Eesmärgid:

1. Nõuetekohane veemajandustaristu üle 2000 inimekvivalendiga reoveekogumisaladel
2. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
3. Paranenud seisundis kaitstavad liigid ja elupaigad
4. Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad
5. Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise võimekuse kasv

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Regionaalareng

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 642 831 821 €
Projektidele on ära jaotatud 145 341 682 eurot 251 327 250 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 349 199 883 eurot 347 825 646 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 43 722 353 eurot 43 678 925 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ida-Virumaa õli- ja keemiatööstuse koondamised Sihtasutus Innove
11.05.2016
31.12.2018

Valdkonna prioriteedid

 • Linnapiirkondade jätkusuutlik areng.

Eesmärgid:

1.Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum
2.Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on taaselavdatud
3.Kodulähedased lasteaia-ja lapsehoiuvõimalused suuremate linnapiirkondade elanike jaoks on tagatud

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Sotsiaalkaitse ja tervis

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 898 971 295 €
Projektidele on ära jaotatud 429 168 967 eurot 547 236 144 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 316 486 809 eurot 304 700 728 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 53 303 810 eurot 47 034 423 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
2.1.2 ATV2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele ühikuhinna alusel Sihtasutus Innove
26.02.2018
25.04.2018
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine Sihtasutus Innove
01.03.2017
31.12.2019
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Rahandusministeerium
01.03.2019
01.06.2019
Tervisekeskuste kaasajastamine (II voor) Rahandusministeerium
12.04.2018
26.06.2018
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Rahandusministeerium
01.03.2015
31.12.2020
3.2.1 ATV2 jooksev Pikka aega tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks Sihtasutus Innove
22.08.2016
30.06.2020
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Rahandusministeerium
01.01.2014
31.08.2023
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2020
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenused Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Tugiteenus vanglast vabanejatele Sihtasutus Innove
01.03.2014
31.03.2019
TAT Kainem ja tervem Eesti Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2020
Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Sihtasutus Innove
01.12.2014
31.12.2020
Riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2021
Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.08.2015
31.12.2020
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Töövõime süsteemi toetavad tegevused Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
3.2.1 ATV jooksev I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks Sihtasutus Innove
01.12.2015
30.06.2020
Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2020

Valdkonna prioriteedid

 • Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul.

Eesmärgid:

 1. Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine tööturul on
 2. suurenenud
 3. Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustega
 4. inimeste osalemine tööturul on suurenenud
 5. Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on
 6. vähenenud
 7. Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi-ja aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke tervishoiuteenuseid
 8. Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga ning
 9. hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul
 10. Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud
 11. Kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas

 

Toetatavad tegevused:

• Lapsehoiuteenuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse suurendamine

• Sotsiaal- ja tugiteenuste pakkumine erivajadustega inimestele ja nende kõrge hoolduskoormusega pereliikmetele

• Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine, tugi- ja järelteenuste pakkumine

• Vanglast vabanenutele tugiteenuse pakkumine

• Alkoholi sõltuvuse ennetamine, varane avastamine, ravi ning tugisüsteemide arendamine

• Esmatasandi tervishoiukeskuste loomine tõmbekeskustes

• Piirkondlike haiglate arendamine eesmärgiga toetada võrgustumist maakondlike

haiglatega

• Kvaliteetsete teenuskohtade loomine

• Tegevuspiiranguga inimeste kodude kohandamine nende vajadustele vastavaks

• Kohanemis-ja lõimumisprogrammide läbiviimine

• NEET noorte õppesse tagasitoomine, tööturule suundumise toetamine

• Tööotsinguteks ettevalmistavad töötoad

• Töövarjupäevad ja tööproov

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes

Teadus

Valdkonnale eraldatud struktuuritoetused: 880 253 053 €
Projektidele on ära jaotatud 343 087 182 eurot 387 966 237 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 444 950 802 eurot 440 897 984 eurosest eelarvest.
Projektidele on ära jaotatud 53 220 941 eurot 51 388 832 eurosest eelarvest.

Avatud taotlusvoorud

Vooru nimetus Rakendusüksus või asutus Avanemine Sulgumine
Mobilitas Pluss Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.08.2023
TeaMe + Sihtasutus Archimedes
01.06.2015
31.08.2020
Dora Pluss Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.10.2023
RITA Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.12.2022

Valdkonna prioriteedid

 • Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus.

Eesmärgid:

1.T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases koostöös aktiivne ja nähtav
2.Teadus-ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks
3.Ressursisäästlikumad ettevõtted
4.Eesti ettevõtted toodavad efektiivselt kõrge lisandväärtusega tooteid ja pakuvad innovaatilisi teenuseid

Valdkonnale eraldatud toetused meetmete lõikes