Sa oled siin

Avatud taotlusvoorud

Allpool leiad informatsiooni avatud taotlusvoorudest, milles on võimalik osaleda, et viia oma projekt ellu Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondide toetuse abiga.

Tabelis on kuvatud taotlusvoorud, millest toetusi saab taotleda e-toetuse keskkonna kaudu.

Taotlusvooru nimetus Vooru algus- ja lõppaeg Min. ja maks. toetussumma Min. ja maks. toetuse määr % Vastutav rakendusüksus
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused
21.11.201631.12.2018
5 000 100% Sihtasutus Innove
1.3.1 ATV2 Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)
23.03.201804.06.2018
50 000 / 200 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2)
09.06.201731.12.2020
10 000 100% Sihtasutus Innove
1.6.1 ATV2 Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse
12.03.201811.05.2018
250 000 Sihtasutus Innove
1.6.2 ATV2 Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine
06.04.201825.05.2018
250 000 100% Sihtasutus Innove
2.1.2 ATV2 Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele ühikuhinna alusel
26.02.201825.04.2018
75% Sihtasutus Innove
2.2.1 ATV2 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused
11.04.201812.06.2018
50 000 / 500 000 75% Sihtasutus Innove
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
01.03.201731.12.2019
Sihtasutus Innove
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.1 - Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil 2018/1
24.04.201810.05.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Investeeringu kava 2018-2
09.04.201822.04.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine II
15.03.201821.05.2018
5 000 000 75% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) III
19.01.201831.12.2023
4 000 Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel
01.12.201731.12.2020
100 000 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud (tähtajaga 19.12.2018)
25.01.201819.12.2018
20 000 / 2 000 000 Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
19.03.201815.06.2018
Rahandusministeerium
Tervisekeskuste kaasajastamine (II voor)
09.04.201823.07.2018
75% Rahandusministeerium
Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste IKT arendamine
21.03.201801.03.2021
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Õigusloome kodifitseerimine
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Õigusloome arendamine
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Rakke- ja ekspertrühmad
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine
03.08.201531.08.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Mõjude hindamise süsteemi arendamine
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Mobilitas Pluss
01.01.201531.08.2023
Sihtasutus Archimedes
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt
01.01.201631.12.2018
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine
09.05.201629.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine
01.07.201529.10.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Strateegilise juhtimine arendamine
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
TeaMe +
01.06.201531.08.2020
100% Sihtasutus Archimedes
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
01.03.201531.12.2020
85% / 85% Rahandusministeerium
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.1.2 - Starditoetus
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
9.2.1, 9.2.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
9.1.1, 9.1.2 - Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; Uue lapsehoiu ja alushariduse infrastruktuuri loomine
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
5.4.3, 5.4.4 - Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak.
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide...
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
3.2.1 ATV2 jooksev Pikka aega tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks
22.08.201630.04.2018
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
Kaasamise arendamine
19.12.201431.12.2020
Rahandusministeerium
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus
01.01.201431.12.2020
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine
30.05.201630.09.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ida-Virumaa õli- ja keemiatööstuse koondamised
11.05.201631.12.2018
Sihtasutus Innove
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine
07.01.201531.12.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine
18.05.201501.07.2020
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine
16.09.201631.12.2023
7 500 50% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine
01.01.201431.08.2023
23 400 000 50% Rahandusministeerium
Õppe- ja karjäärinõustamise programm
01.04.201431.12.2018
Sihtasutus Innove
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
01.05.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Noorsootöötajate koolituste arendamine
01.01.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
01.05.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020
01.01.201431.12.2020
200 000 100% Sihtasutus Innove
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine
01.01.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
01.03.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel
01.01.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine
01.01.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine
01.05.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine
01.11.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenused
01.01.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine
01.01.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
Tugiteenus vanglast vabanejatele
01.03.201431.03.2019
Sihtasutus Innove
TAT Kainem ja tervem Eesti
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
Uusisserändajate kohanemise toetamiseks
01.08.201431.12.2023
Sihtasutus Innove
Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks
01.09.201431.03.2022
Sihtasutus Innove
Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine
01.01.201531.12.2018
Sihtasutus Innove
Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine
01.07.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil
01.12.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
Riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks
01.07.201531.12.2021
Sihtasutus Innove
10.1.2 Uute maanteede ehitamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine
01.08.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine
01.01.201531.12.2020
Sihtasutus Innove
Töövõime süsteemi toetavad tegevused
01.09.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
3.2.1 ATV jooksev I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks
01.12.201530.04.2018
50 100 / 400 000 85% Sihtasutus Innove
Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks
01.11.201431.12.2020
Sihtasutus Innove
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine
01.01.201431.08.2023
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike teenuste koosvõime loomine
01.10.201530.06.2023
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Biometaani tarbivad gaasibussid
29.02.201601.01.2020
400 000 / 4 000 000 30% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Dora Pluss
01.08.201531.05.2023
Sihtasutus Archimedes
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine
24.08.201529.02.2020
500 000 Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades
01.08.201531.10.2023
Sihtasutus Archimedes
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
01.04.201531.12.2023
Sihtasutus KredEx
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine
01.01.201531.12.2023
Rahandusministeerium
Veemajandustaristu arendamine
18.05.201531.12.2023
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks
01.01.201431.12.2023
Rahandusministeerium
RITA
01.01.201531.12.2022
Sihtasutus Archimedes
Soojusmajanduse arengukava koostamine
27.05.201531.12.2023
5 000 90% Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

20.07.2017