Meetmepõhised õigusaktid

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

Lehed

2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.1 Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses Fond: CF
6.1.1_sk.pdf
(pdf, 203.28 KB)
2014-2020.6.1.1 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine
(pdf, 203.4 KB, kinnitatud 13.05.2016)
Seletuskiri
(docx, 26.21 KB)
2014-2020.6.1.2 Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine Sihtasutus KredEx
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.2 Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 41.81 KB)
2014-2020.6.2.1 Kaugküttekatelde renoveerimine ja/või rajamine ning kütuse vahetus
6.2.1-6.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.6.2.2 Amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimine ja/või uue soojatorustiku rajamine
6.2.1-6.2.2 meetme tegevuse kohta kehtivad ühised toetuse andmise tingimused
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 349.13 KB)
2014-2020.6.2.3 Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 35.31 KB)
2014-2020.6.2.4 Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduse asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.3 Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 40.32 KB)
2014-2020.6.3.1 Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.6 Energiatõhusus
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.6 Energiatõhusus
2014-2020.6.4 Alternatiivsete kütuste kasutuselevõtu suurendamine transpordis (biogaas) Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 53.81 KB)
2014-2020.6.4.1 Biometaani tootmise ja transpordisektoris tarbimise toetamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7 Veekaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.1 Veemajanduse taristu arendamine Fond: CF
Seletuskiri
(rtf, 276.07 KB)
2014-2020.7.1.1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide, sh joogiveepuhastite ja reoveepuhastite ehitamine ja rekonstrueerimine ühisveevärkides ja reoveekogumisaladel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.7 Veekaitse
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.7 Veekaitse
2014-2020.7.2 Saastunud alade ja veekogude korrastamine Fond: CF
7.2.1_tat_lisa_1_.pdf
(pdf, 492.7 KB)
7.2.1_lisa_2_.pdf
(pdf, 298.55 KB)
2014-2020.7.2.1 Vanade A-kategooria jäätmehoidlate korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
7.2.2_tat_lisa_1.pdf
(pdf, 512.61 KB)
7.2.2_lisa_2.pdf
(pdf, 456.92 KB)
2014-2020.7.2.2 Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldalalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
7.2.3_tat_lisa_1.pdf
(pdf, 447.06 KB)
7.2.3_lisa_2.pdf
(pdf, 224.28 KB)
2014-2020.7.2.3 Kuivendatud, ammendatud ja hüljatud turbaalade korrastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.1 Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine Fond: CF
Seletuskiri
(docx, 27.46 KB)
8.1.1_lisa_2.pdf
(pdf, 248.13 KB)
8.1.1_lisa_1.pdf
(pdf, 605.54 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(docx, 19.25 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 36.84 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8.1.1 Kaitstavate elupaikade taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 36.84 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.63 KB)
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 19.25 KB)
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.2 Pool-looduslike koosluste hooldamiseks vajaminevad investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 36.8 KB)
2014-2020.8.1.3 Kaitsealade infrastruktuuri arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 29.59 KB)
2014-2020.8.1.4 Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.4 Kaitsealade külastuskorralduse infrastruktuuri rekonstrueerimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 19.25 KB)
2014-2020.8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 247.92 KB)
2014-2020.8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 36.84 KB)
lisa_1_tat_06.06.16.pdf
(pdf, 515.18 KB)
lisa_2_06.06.16.pdf
(pdf, 251.22 KB)
2014-2020.8.1.5 Kaitstavate maastikeväärtuste taastamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive
(docx, 52.64 KB, kinnitatud 15.05.2017)
Seletuskiri
(docx, 30.71 KB)
2014-2020.8.1.6 Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Vaata õigusakti vanemaid versioone »
Seletuskiri
(rtf, 317.69 KB)
2014-2020.8.1.7 Vooluveekogude tervendamine (kalade rändetingimuste tagamine lõhejõgedele rajatud paisudel) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 41.65 KB)
lisa_1.rtf
(rtf, 229.99 KB)
2014-2020.8.1.8 Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(rtf, 247.89 KB)
2014-2020.8.1.9 Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
lisa_1.pdf
(pdf, 389.31 KB)
lisa_2.pdf
(pdf, 192.56 KB)
2014-2020.8.1.9 Ex-situ liigikaitsega seotud investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
Toetuse andmise tingimused
Meetme tegevus
Rakendusüksus
2014-2020.8 Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine
2014-2020.8.2 Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks Fond: CF
2014-2020.8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(docx, 33.79 KB)
2014-2020.8.2.1 Meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste näitajate seire arendamine kliimamuutuste hindamiseks või prognoosimiseks Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
Seletuskiri
(pdf, 656.63 KB)
2014-2020.8.2.2 Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise võimekuse kasvatamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Lehed