You are here

Fields being supproted

Administrative capacity

Funds appointed to field 153 086 058 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Õigusloome kodifitseerimine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Õigusloome arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Rakke- ja ekspertrühmad Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
03.08.2015
31.08.2018
Mõjude hindamise süsteemi arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
09.05.2016
29.07.2020
Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.07.2015
29.10.2020
Strateegilise juhtimine arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Tööturu osapoolte (Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Ametiühingute Keskliit) poliitikakujundamisel kaasa rääkimise võimekuse tõstmiseks Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
12.1.4 - Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Kaasamise arendamine Rahandusministeerium
19.12.2014
31.12.2020
Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus - koolitus- ja nõustamistegevus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
30.05.2016
30.09.2020
Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
18.05.2015
01.07.2020
Avalike teenuste koosvõime loomine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.10.2015
30.06.2023
E-residentidele suunatud avalike teenuste arendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
24.08.2015
29.02.2020

Field priorities

 • Administrative capacity.

Objectives:

1. Professional as well as management, cooperation, and institutional capacity have increased among people
2. Policymaking is more comprehensive, inclusive, and knowledge-based
3. Public services are offered in an accessible, coherent, user-centered, and smart manner

Funds distributed to fields by measures

Energetics

Funds appointed to field 261 050 241 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Biometaani tanklate rajamine II Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
20.02.2017
06.04.2018
Lokaalsete küttelahenduste ehitamine kaugküttelahenduste asemel Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
01.12.2017
31.12.2020
Soojuse tootmise seadme renoveerimine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Soojustorustiku renoveerimine ja täiendavad ühendused III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Uue kaugküttesüsteemi rajamine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.12.2017
26.02.2018
Biometaani tarbivad gaasibussid Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
29.02.2016
01.01.2020
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine Sihtasutus KredEx
01.04.2015
31.12.2023
Soojusmajanduse arengukava koostamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
27.05.2015
31.12.2023

Field priorities

 • Energy efficiency.

1. Energy-efficient housing sector and street lighting, and an increase in the share of final consumption of renewable energy.

Funds distributed to fields by measures

Education

Funds appointed to field 816 818 922 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
1.2.1 ATV2 Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused Sihtasutus Innove
21.11.2016
31.12.2018
1.5.3 ATV2 Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
07.12.2017
07.02.2018
1.5.5 ATV 2 jooksev Haridusasutuste keelealased koostöötegevused (tegevus 3) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
1.5.5 ATV 2 jooksev Piirkonna vajadustest lähtuva ebapiisava keeleoskusega eesti keelest erineva ema- või kodukeelega elanikkonnale keelealase vaba- ja kogemusõppe pakkumine (tegevus 2) Sihtasutus Innove
09.06.2017
31.12.2020
Koolide IKT taristu kasutuselevõtt Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
01.01.2016
31.12.2018
Digitaalse kirjaoskuse suurendamine Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)
07.01.2015
31.12.2020
Õppe- ja karjäärinõustamise programm Sihtasutus Innove
01.04.2014
31.12.2018
Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
Noorsootöötajate koolituste arendamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018
1.4.1 IK Gümnaasiumivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020 Sihtasutus Innove
01.01.2014
31.12.2020
Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika ja Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine Sihtasutus Innove
01.03.2015
31.12.2018
Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Kutsehariduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine Sihtasutus Innove
01.05.2015
31.12.2018

Field priorities

 • Education that corresponds to the society’s needs and good preparation for the participation on the labour market.

Objectives:

 1. Using high-quality educational support services to decrease the number of people leaving the education system prematurely and supporting career choices
 2. Improving the teaching competencies of teachers, lecturers, heads of school, and youth workers in order to implement a teaching approach that would support the individual and social development of each student, as well as the development of their learning skills, creativity, and initiative on all levels and types of education
 3. Modern and innovative means of studying have been introduced
 4. A school network that takes demographic changes into account and is based on the principles of inclusive education, ensuring equal accessibility to high-quality education in all regions of Estonia
 5. Studying on the vocational and higher educational level is more in line with labour market needs and supports entrepreneurship
 6. The share of adults with vocational and professional qualification has increased, peoples’ key competences for lifelong learning have improved, and their competitiveness on the labour market has increased

Funds distributed to fields by measures

Entrepreneurship and innovation

Funds appointed to field 1 094 414 848 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
4.2.4 - Riigi rahastatavad koostööstruktuurid (näiteks klastritele ja tehnoloogiaarenduskeskustele) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.2.5 - Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele lahenduste tellijana) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.3.1-5.3.4, 5.3.7 - Loomemajanduse inkubatsiooni arendamine. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.5 - Turisminõudluse suurendamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
5.1.2 - Starditoetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.2 - Innovatsiooniosak. Arendusosak. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
4.4.1 - Ettevõtte arenguprogramm Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
01.01.2014
31.12.2020
Ettevõtete ressursitõhususe investeeringud Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
30.01.2017
29.03.2018
Ettevõtete ressursiauditite läbiviimine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
16.09.2016
31.12.2023
Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine Rahandusministeerium
01.01.2015
31.12.2023
Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks Rahandusministeerium
01.01.2014
31.12.2023

Field priorities

 • Improving access to the labour market and dropout prevention.

 • Entrepreneurship that is viable for growth and research and development activities that support this.

 • Developing small and medium-sized enterprises and strengthening regional competitiveness.

Objectives:

1. The participation of people with reduced work capacity has increased on the labour market and the decline in work capacity of the working age population has slowed down
2. The work capacity of target groups with less competitiveness who are actively participating in labour market services has increased
3. SMEs are competitive and their export has increased
4. Employment and business activity outside of the urban areas of Tallinn and Tartu have increased

Funds distributed to fields by measures

Social protection & health

Funds appointed to field 898 971 295 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
3.2.1 TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine Sihtasutus Innove
01.03.2017
31.12.2019
ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE (II TAOTLUSVOOR) Rahandusministeerium
22.11.2017
24.01.2018
Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Rahandusministeerium
01.03.2015
31.12.2020
3.2.1 ATV2 jooksev Pikka aega tööturult eemal olnud inimeste konkurentsivõime tõstmiseks ning tööle aitamiseks Sihtasutus Innove
22.08.2016
30.06.2020
Haiglavõrgu pädevuskeskuste kaasajastamine Rahandusministeerium
01.01.2014
31.08.2023
Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2020
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
Tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenused Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Tugiteenus vanglast vabanejatele Sihtasutus Innove
01.03.2014
31.03.2019
TAT Kainem ja tervem Eesti Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2018
Õigusrikkumise taustaga noorte tööturule kaasamine Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2020
Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil Sihtasutus Innove
01.12.2014
31.12.2020
Riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Sihtasutus Innove
01.07.2015
31.12.2021
Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale ja Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine Sihtasutus Innove
01.08.2015
31.12.2020
Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine Sihtasutus Innove
01.01.2015
31.12.2020
Töövõime süsteemi toetavad tegevused Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.12.2020
3.2.1 ATV jooksev I ja II taseme haridusega 16–29-aastaste noorte konkurentsivõime tõstmiseks ja tööle aitamiseks Sihtasutus Innove
01.12.2015
30.06.2020
Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks Sihtasutus Innove
01.11.2014
31.12.2020

Field priorities

 • Education that corresponds to the society’s needs and good preparation for the participation on the labour market

 • Increasing social inclusion.

Objectives:

 1. Using high-quality educational support services to decrease the number of people leaving the education system prematurely and supporting career choices
 2. Improving the teaching competencies of teachers, lecturers, heads of school, and youth workers in order to implement a teaching approach that would support the individual and social development of each student, as well as the development of their learning skills, creativity, and initiative on all levels and types of education
 3. Modern and innovative means of studying have been introduced
 4. A school network that takes demographic changes into account and is based on the principles of inclusive education, ensuring equal accessibility to high-quality education in all regions of Estonia
 5. Studying on the vocational and higher educational level is more in line with labour market needs and supports entrepreneurship
 6. The share of adults with vocational and professional qualification has increased, peoples’ key competences for lifelong learning have improved, and their competitiveness on the labour market has increased

Increasing social inclusion

 1. The participation of parents who have received childcare services and support services of disabled children has increased in the labour market
 2. The participation of persons with special needs, burden of care, or economic difficulties, who have received social services, has increased in the labour market
 3. The consumption of alcohol among people who have received the service has decreased
 4. Modern, regionally available and optimal healthcare network of primary and acute care enables the provision of high-quality and sustainable healthcare services
 5. High-quality and integrated welfare services support the surge of activity of men and women with restricted activity or burden of care, including their participation in the labour market
 6. The competitiveness of participants of adaptation and integration services has improved for participating in the Estonian society, including on the labour market, in lifelong learning and in civil society
 7. Inclusion and improvement of employment readiness among young people, including youth in risk of exclusion

Funds distributed to fields by measures

Information society

Funds appointed to field 175 028 397 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Selles valdkonnas ei ole hetkel avatud taotlusvoore.

Field priorities

 • Infrastructure of ICT services.

Objectives:

1. Everyone has the opportunity to use a fast internet connection
2. The base infrastructure of services provides support for the inhabitants and entrepreneurs of Estonia, both at home and abroad

Funds distributed to fields by measures

Integration

Funds appointed to field 19 398 252 €
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Uusisserändajate kohanemise toetamiseks Sihtasutus Innove
01.08.2014
31.12.2023
Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks Sihtasutus Innove
01.09.2014
31.03.2022

Field priorities

 • Increasing social inclusion.

Objectives:

 1. The participation of parents who have received childcare services and support services of disabled children has increased in the labour market
 2. The participation of persons with special needs, burden of care, or economic difficulties, who have received social services, has increased in the labour market
 3. The consumption of alcohol among people who have received the service has decreased
 4. Modern, regionally available and optimal healthcare network of primary and acute care enables the provision of high-quality and sustainable healthcare services
 5. High-quality and integrated welfare services support the surge of activity of men and women with restricted activity or burden of care, including their participation in the labour market
 6. The competitiveness of participants of adaptation and integration services has improved for participating in the Estonian society, including on the labour market, in lifelong learning and in civil society
 7. Inclusion and improvement of employment readiness among young people, including youth in risk of exclusion

Funds distributed to fields by measures

Regional development

Funds appointed to field 642 831 821 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Field priorities

 • Sustainable development of urban areas.

Objectives:

1. A more human-friendly and environmentally sustainable urban space that integrates various means of mobility
2. Important underused areas in the larger urban areas of Ida-Viru County have been revitalised
3. Local kindergarten and childcare options are ensured for the inhabitants of larger urban areas

Funds distributed to fields by measures

Transportation

Funds appointed to field 1 253 233 436 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
10.2.4 Keskkonnasõbralike ja vähese CO2-heitega transpordisüsteemide... Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.2 Raudtee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.2 Uute maanteede ehitamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.3 Lennujaamadesse tehtud investeeringud Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.4 Jäämurde teenuse osutamiseks sadamate renoveerimine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.2.3 Läbivalgustusseadmete paigaldamine raudteepiirile Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023
10.1.1 Maantee rekonstrueerimine või uuendamine Tehnilise Järelevalve Amet
01.01.2014
31.08.2023

Field priorities

 • Sustainable transport.

Objectives:

1. Developing means of mobility for people and goods
2. Travel times have decreased and the attraction, comfortability, accessibility, and environmental friendliness of the railway and other transport means have increased

Funds distributed to fields by measures

Environment

Funds appointed to field 1 011 057 989 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine (PLK) III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
19.01.2018
31.12.2023
Vooluveekogude tervendamine III Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
15.11.2017
20.03.2018
Veemajandustaristu arendamine Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
18.05.2015
31.12.2023

Field priorities

 • Water protection.

 • Green infrastructure and increasing preparedness for emergencies.

Objectives:

1. Proper water management infrastructure in waste water collection areas with over 2,000 population equivalents
2. The condition of contaminated areas, water bodies, and wetlands has been improved
3. The condition of species and habitants that are under protection has improved
4. The condition of contaminated areas, water bodies, and wetlands has been improved
5. Increased capacity to react to emergencies that have been caused by climate changes or extensive contamination

Funds distributed to fields by measures

Research

Funds appointed to field 880 253 053 €
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.
Additional information will be shown soon.

Open applications

Round name Implementing body Opening Closing
Mobilitas Pluss Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.08.2023
TeaMe + Sihtasutus Archimedes
01.06.2015
31.08.2020
Dora Pluss Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.05.2023
Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades Sihtasutus Archimedes
01.08.2015
31.10.2023
RITA Sihtasutus Archimedes
01.01.2015
31.12.2022

Field priorities

 • Entrepreneurship that is viable for growth and research and development activities that support this.

1. Research and development activities and higher education are on a high quality level and Estonia is active and visible in the international cooperation of the National Institute for Health Development
2. Research and development activities are carried out in the interests of the Estonian economy and society, and the system of the National Institute for Health Development provides support for the economic structure to become more knowledge-intensive
3. More resource-efficient enterprises
4. The Estonian enterprises are effectively producing products with high added value and offering innovative services

Funds distributed to fields by measures