Avatud taotlusvoorud

Taotlusvoor teaduse populariseerimie alategevuseks "Teeme+"

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/teeme/

Taotlusvoor haridustee katkestanud täiskasvanute kooli toomiseks

http://www.innove.ee/et/uudised/519/avatud-on-taotlusvoor-haridustee-katkestanud-taiskasvanute-kooli-toomiseks/

Taotlusvoor omavalitsustele põhikoolitaristu kulukuse vähendamiseks

http://www.innove.ee/et/uudised/531/omavalitsused-saavad-taotleda-46-miljonit-eurot-pohikoolitaristu-kulukuse-vahendamiseks

Haridusasutuste erinevad taotlusvoorud (INNOVE)

http://www.innove.ee/et/uudised/548/haridusasutustele-on-avatud-erinevad-taotlusvoorud

Läänemere piirkonna programmi taotlusvoorud: Teise taotlusvooru projekti ideede esitamine

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/launching-2nd-call-2016.html

Eesti-Läti programmi taotlusvoorud: Esimese taotlusvooru projekti ideede esitamine

http://www.estlat.eu/news/programme-news/7072/

Taotlusvoor biometaani tarbivate busside kasutusele võtmiseks

https://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/biometaani-tootmise-ja-transpordisektoris-tarbimise-toetamine/taotlemine-gaasibussid

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/nutika-spetsialiseerumise-rakendusuuringud/

Omavalitsusüksuste vabatahtliku ühinemise koordineerimine:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/kohaliku-ja-regionaalse-arendusvoimekuse-tostmise-toetus/ueldist 

Riikliku tähtusega teaduse infrastruktuuri investeerimisettepanekute voor:

http://archimedes.ee/str/taotlejale/periood-2014-2020/riiklik-infrastruktuur/

Avalike teenuste koosvõime loomine:

https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/infouhiskonna-teenused#avalike-teenuste-koosvime-loomine2 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetus:

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringute-toetus/ueldist

Töölesaamist toetavate teenuste pakkumine:

http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/toetavad-teenused

Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogramm: http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/kohalike-omavalitsuste-juhtide-arenguprogramm

SA KIK Soojamajanduse arengukava koostamine: http://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/meede%3Aefektiivne-soojusenergia-tootmine-ja-ulekanne/taotlemine

RIA programm, E-residentidele suunatud avalike teenuste kaasajastamine – https://www.ria.ee/jooksev-voor-avalikud-teenused-e-residentidele/ 

RIA programm, Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine – https://www.ria.ee/regrel/ 

Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine, https://www.ria.ee/sotsiaalkaitse-teenuste-uuendamine/

Avalike teenuste arendamise analüüside läbiviimine, https://www.ria.ee/avalike-teenuste-analuus-2015/

Klastrite arendamise toetus, http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised/uudis/213-ettevotte-arendamine7/5933-eas-avas-klastrite-arendamise-toetuse 

Teaduse tippkeskuste toetamine teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime ning tippkvaliteedi tugevdamiseks, http://archimedes.ee/str/2015/05/26/tippkeskuste-taotlusvooru-avamine/

Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele (ASTRA), http://archimedes.ee/str/2015/05/29/astra-taotlusvooru-avamine/

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele, http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/lapsehoid

Inkubatsiooni arendamine, http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/inkubaatorid

Loomemajanduse tugistruktuuride arendamine, http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/tugistruktuurid

Veemajanduse 2014-2020 I avatud taotlusvoor, http://www.kik.ee/et/euroopa-liidu-toetused-2014-2020/meede-veemajanduse-taristu-arendamine/taotlemine

Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine: https://www.ria.ee/ee/jooksev-voor-avaandmed-ja-andmeanaluus.html

Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste kaasajastamine: https://www.ria.ee/ee/maksu-ja-tollivaldkonna-avalikud-teenused.html

Avalike teenuste arendamine IKT võimaluste abil: https://www.ria.ee/ee/avalike-teenuste-arendamise-voorud.html

Digitaalse kirjaoskuse suurendamine: https://www.ria.ee/ee/digitaalse-kirjaoskuse-suurendamine.html

Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine: https://www.ria.ee/ee/itt.html

Koolide IKT taristu arendamine: http://hitsa.ee/ikt-hariduses/digitaristuSaada sõbrale

* tärniga märgistatud väljad on kohustuslikud

Sulge